Beroep ICT-omgevingsmanager

ICT-omgevingsmanagers kennen het rechtskader voor groene ICT, begrijpen de rol van de ICT-netwerkconfiguraties in de economie en de inzet van energiebronnen en evalueren de impact van de CO2-voetafdruk van elke ICT-bron in het netwerk van de organisatie. Zij plannen en beheren de uitvoering van milieustrategieën voor ICT-netwerken en -systemen door het uitvoeren van toegepast onderzoek, het ontwikkelen van organisatorisch beleid en het ontwerpen van strategieën om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Zij zorgen ervoor dat de hele organisatie ICT-hulpmiddelen gebruikt op een manier die zo milieuvriendelijk mogelijk is.

ICT-omgevingsmanager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bewakingsapparatuur voor milieubeheer

  De hardware en apparatuur geschikt voor de meting en live monitoring van omgevingsparameters.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • ICT-markt

  De processen, stakeholders en de dynamiek van de keten van goederen en diensten in de sector van de ICT-markt.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Green computing

  Het gebruik van ICT-systemen op een milieuvriendelijke en duurzame wijze, zoals de invoering van energiezuinige servers en centrale verwerkingseenheden (CPU’s), de vermindering van middelen en een correcte afvoer van elektronisch afval.

 • Hardwarematerialen

  Kenmerken, toepassingen en milieueffecten van materialen die worden gebruikt voor het ontwikkelen van hardware.

 • Levenscyclus van ict-producten

  Het beheer van de levenscyclus van een product, vanaf de ontwikkelingsstadia tot de introductie op de markt en het uit de handel nemen.

Vaardigheden

 • ICT-project beheren

  Het plannen, organiseren, controleren en documenteren van procedures en middelen, zoals menselijk kapitaal, uitrusting en kunde, om binnen specifieke doelstellingen en omvang, binnen bepaalde limieten, zoals omvang, tijd, kwaliteit en budget, te behalen.

 • Beoordelingen van kwetsbaarheden in de beveiliging uitvoeren

  Soorten beveiligingstests uitvoeren, zoals netwerkpenetratietests, draadloze tests, codereviews, draadloze en/of firewallevaluaties in overeenstemming met door de industrie geaccepteerde methoden en protocollen om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en te analyseren.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Milieuaudits uitvoeren

  Apparatuur gebruiken om verschillende milieuparameters te meten om milieuproblemen op te sporen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost te onderzoeken. Inspecties uitvoeren om de naleving van de milieuwetgeving te waarborgen.

 • Naleving van bedrijfsregels waarborgen

  Garanderen dat de activiteiten van de werknemers in overeenstemming zijn met de voorschriften van de bedrijven, zoals ze werden geïmplementeerd volgens de richtlijnen, verordeningen, beleidslijnen en programma’s van de klant.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Milieuproblemen melden

  Milieuverslagen opstellen en communiceren over problemen. Het publiek of alle belanghebbende partijen in een bepaalde context informeren over relevante recente ontwikkelingen op milieugebied, prognoses over de toekomst van het milieu en eventuele problemen en mogelijke oplossingen.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

Optionele kennis en vaardigheden

levenscyclus van systeemontwikkeling werknemers opleiden opkomende technologieën ict-stroomverbruik uitbestedingsstrategie insourcestrategie technologische activiteiten coördineren milieubewustzijn promoten medewerkers begeleiden live presentaties geven ict-werkstroom ontwikkelen geïntegreerd systeem computernetwerk ontwerpen ict-infrastructuur crowdsourcing-strategie hulpmiddelen voor systeemnetwerkbeheer interne communicatiesystemen onderhouden inkoopactiviteiten beheren

Source: Sisyphus ODB