Beroep ICT-productmanager

ICT-productmanagers analyseren en definiëren de huidige en doelstatus voor ICT-producten, -diensten of -oplossingen. Zij ramen de kosteneffectiviteit, de risicopunten, mogelijkheden, sterke en zwakke punten van de verstrekte producten of diensten. ICT-productmanagers creëren gestructureerde plannen en stellen tijdschema’s en mijlpalen vast, zodat de activiteiten en de middelen worden geoptimaliseerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Reclametechnieken

  De communicatiestrategieën die bedoeld zijn om een publiek te bereiken of aan te moedigen, en de verschillende media die worden gebruikt om dit doel te bereiken.

 • ICT-hardwarespecificaties

  Eigenschappen, gebruik en werking van diverse hardwareproducten, waaronder printers, beeldschermen en laptops.

 • ICT-markt

  De processen, stakeholders en de dynamiek van de keten van goederen en diensten in de sector van de ICT-markt.

 • Gebruikersvereisten voor ict-systemen

  Het proces bedoeld om te beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en organisaties ten aanzien van systeemcomponenten en -diensten, rekening houdend met de beschikbare technologieën en met de technieken die nodig zijn om behoeften te wekken en te specificeren. In dit kader worden gebruikers bevraagd om symptomen van problemen vast te stellen en symptomen te analyseren.

 • Levenscyclus van systeemontwikkeling

  De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • ICT-infrastructuur

  De systeem-, netwerk-, hard- en softwareapplicaties en -componenten, evenals de apparaten en processen die worden gebruikt om ICT-services te ontwikkelen, testen, leveren, bewaken, controleren of ondersteunen.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technologietrends volgen

  Enquêtes en onderzoek doen naar recente tendensen en ontwikkelingen op het gebied van technologie. Hun ontwikkeling observeren en erop anticiperen, overeenkomstig de huidige of toekomstige markt- en bedrijfsomstandigheden.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Productbeheer plannen

  De planning van procedures beheren die gericht zijn op het maximaliseren van de verkoopdoelstellingen, zoals het voorspellen van markttrends, productplaatsing en verkoopplanning.

 • ICT-kennis beoordelen

  Evalueren van de impliciete beheersing van gekwalificeerde deskundigen in een ICT-systeem om het voor verdere analyse en gebruik expliciet te maken.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Impactevaluatie van ICT-processen op bedrijfsvoering uitvoeren

  De tastbare gevolgen van de implementatie van nieuwe ICT-systemen en -functies op de huidige bedrijfsstructuur en organisatorische procedures evalueren.

 • Productplanning uitvoeren

  Identificeren en verwoorden van de markteisen die de eigenschappen van een product bepalen. Productplanning dient als basis voor beslissingen over prijs, distributie en promotie.

 • Projectspecificaties creëren

  Het werkplan, de duur, de resultaten, de middelen en de procedures van een project vaststellen om de doelstellingen te bereiken. Projectdoelstellingen, resultaten en implementatiescenario's beschrijven.

 • Taakplanning beheren

  Een overzicht bijhouden van alle binnenkomende taken om de prioriteit te bepalen in de uitvoering van de taken, de uitvoering ervan te plannen en nieuwe taken integreren als ze zich voordoen.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-verkoopmethodologieën ontwikkeling van prototypen onlinegegevensanalyses uitvoeren contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen devops lokalisatie beheren vernieuwingsprocessen ict-kwaliteitsbeleid incrementele ontwikkeling hybride model flexibele ontwikkeling servicegericht modelleren openbronmodel wetgeving op het gebied van ict-beveiliging ict-projectbeheer iteratieve ontwikkeling uitbestedingsmodel modellering van bedrijfsprocessen snelle applicatieontwikkeling kwaliteitsstandaarden engineeringprocessen ontwikkeling volgens spiraalmodel methodologieën voor softwareontwerp saas-model ontwikkeling volgens watervalmethode kwaliteitsmodellen voor ict-processen

Source: Sisyphus ODB