Beroep ingenieur afvalverwerking

Ingenieurs op het gebied van afvalverwerking ontwerpen processen, faciliteiten en apparatuur die worden gebruikt bij de inzameling, verwerking en distributie van afvalstoffen. Zij onderzoeken milieunormen en -beleid om de procedures voor de verwerking van afvalstoffen te optimaliseren en minimale druk op het milieu te waarborgen door de verwerkte afvalstoffen te analyseren en in te delen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potentiële of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Eigenschappen van afval

  Deskundigheid met betrekking tot de verschillende soorten, chemische samenstellingen en andere kenmerken van vaste, vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Processen voor afvalbeheer ontwikkelen

  Ontwikkelen van apparatuur, methoden en procedures die kunnen worden toegepast in verschillende soorten installaties voor de behandeling en verwijdering van afvalstoffen, teneinde de efficiëntie van afvalbeheerprocessen te verbeteren, de milieueffecten te verminderen en de veiligheid van het personeel dat operationeel is op het gebied van afvalbeheer te waarborgen.

 • Strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen die erop gericht zijn de efficiëntie te verhogen bij de behandeling, het transport en de verwijdering van niet-gevaarlijk afvalmateriaal, zoals verpakkingen, textiel, schroot, afval en papier.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Documentatie over afvalinzameling bijhouden

  Bijhouden van gegevens over de afvalinzamelingstrajecten, de planning en de soorten en de hoeveelheid ingezameld afval.

 • Advies geven over afvalbeheer

  Organisaties adviseren over de implementatie van de afvalregelgeving en over verbeteringsstrategieën voor afvalbeheer en afvalminimalisatie, om duurzame praktijken en milieubewustzijn te vergroten.

 • Strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen

  Strategieën te ontwikkelen om de efficiëntie te vergroten waarmee een faciliteit gevaarlijke afvalstoffen behandelt, vervoert en verwijdert, zoals radioactief afval, chemische stoffen en elektronica.

Optionele kennis en vaardigheden

risicoanalyses uitvoeren resultaten van de analyse documenteren strategieën voor milieuherstel ontwikkelen advies geven over verontreinigingspreventie advies geven over milieusanering strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen experimentele laboratoriumgegevens analyseren milieubewustzijn promoten monsters op verontreinigende stoffen testen preventie van verontreiniging naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval verwijdering van radioactieve stoffen controleren advies geven over systemen voor milieurisicobeheer bescherming tegen straling medewerkers inlichten over bescherming tegen straling gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren testapparatuur gebruiken soorten gevaarlijk afval contacten onderhouden met lokale overheden ontsmettingstechnieken wetgeving inzake verontreiniging radioactieve besmetting stralingsniveau controleren verslag doen van testresultaten afvalsoort beoordelen uitrusting voor afvalverwerking controleren

Source: Sisyphus ODB