Beroep ingenieur afvalwater

Afvalwateringenieurs ontwerpen rioleringsstelsels en netwerken voor de verwijdering en behandeling van afvalwater uit steden en andere woonwijken. Zij ontwerpen systemen die in overeenstemming zijn met de milieunormen en zijn streven ernaar de gevolgen voor het ecosysteem en voor de burgers in de omgeving van het netwerk tot een minimum te beperken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Hydraulische vloeistof

  De verschillende soorten en kwaliteiten hydraulische vloeistoffen en hun toepassingen bij de bewerking van metaal, waaronder smeden en gieten. Zij bestaan uit minerale olie en water.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Rioleringsnetwerken ontwikkelen

  Ontwikkeling van systemen en methoden voor de bouw en installatie van apparatuur voor het vervoer en de behandeling van afvalwater, die wordt gebruikt voor het vervoer van afvalwater van woningen en installaties via waterbehandelingsvoorzieningen, of via andere rioleringsstelsels, om de correcte verwijdering of het hergebruik ervan te waarborgen. Het ontwikkelen van dergelijke systemen met aandacht voor het milieu en de duurzaamheid.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken

  Streven naar de beperking van het potentiële effect dat pijpleidingen en goederen die zij vervoeren kunnen hebben op het milieu. Tijd en middelen investeren in de overweging van de milieueffecten van de pijpleiding, de maatregelen die zouden kunnen worden genomen om het milieu te beschermen en de potentiële stijging van de kosten van het project.

 • Ontwerpen voor de bouw van pijpleidingen maken

  Ontwerpen van pijpleidinginfrastructuur met inachtneming van de technische beginselen. Het maken van blauwdrukken, het meten van locaties, het definiëren van materialen en het presenteren van functionele voorstellen voor de bouw ervan.

Optionele kennis en vaardigheden

gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen strategieën voor milieuherstel ontwikkelen advies geven over milieusanering wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen toezien op afvalverwijdering waterkwaliteitsparameters meten onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen pijpleidingen inspecteren tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen advies geven over verontreinigingspreventie waterzuiveringsmethoden ontwikkelen behoeften van een gemeenschap analyseren toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen preventie van verontreiniging ecosystemen toezien op behandeling van afvalwater

Source: Sisyphus ODB