Beroep ingenieur biochemie

Biochemisch ingenieurs doen onderzoek op het gebied van de biowetenschappen en streven daarbij naar nieuwe ontdekkingen. Zij zetten deze bevindingen om in chemische oplossingen die het welzijn van de maatschappij kunnen verbeteren, zoals vaccins, weefselherstel, verbetering van gewassen en groene technologieën, zoals schonere brandstoffen uit natuurlijke hulpbronnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hogedrukvloeistofchromatografie

  De chemisch-analytische techniek die wordt gebruikt om de bestanddelen van een mengsel te bepalen en te kwantificeren.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Gelpermeatiechromatografie

  Polymeeranalysetechniek die de analyten scheidt op basis van hun gewicht.

 • Toxicologie

  De negatieve effecten van chemische stoffen op levende organismen, hun dosis en hun blootstelling.

 • Gaschromatografie

  De beginselen van gaschromatografie voor het analyseren en scheiden van specifieke verbindingen die verdampen zonder afbraak.

 • Genetica

  Onderzoek van erfelijkheid, genen en variaties in levende organismen. De genetische wetenschap probeert inzicht te krijgen in het doorgeven van genetische kenmerken door ouders aan hun nakomelingen en in de structuur en het gedrag van genen van levende wezens.

 • Statistische procesbeheersing

  Kwaliteitsbewakingsmethode die statistieken gebruikt om processen te bewaken.

 • Goede productiepraktijken

  De in de relevante productiesector toegepaste voorschriften en goede productiepraktijken.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

Vaardigheden

 • Adviseren over productieproblemen

  De bezochte industriële installaties adviseren over hoe de productie beter kan worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de productieproblemen correct worden gediagnosticeerd en opgelost.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Technische principes onderzoeken

  De beginselen analyseren die in aanmerking moeten worden genomen voor technische ontwerpen en projecten, zoals functionaliteit, reproduceerbaarheid, kosten en andere beginselen.

 • Opleidingsmateriaal voor biochemische productie ontwerpen

  In samenwerking met de betrokken personen opleidingsmateriaal op het gebied van de biochemische productie ontwikkelen.

 • Hogedrukvloeistofchromatografie toepassen

  De kennis van polymeerkarakterisering en vloeistofchromatografie toepassen bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren

  Uitvoering van simulaties op prototypen, systemen of nieuw ontwikkelde chemische producten met behulp van laboratoriumapparatuur.

 • Chemische testprocedures beheren

  Beheren van de procedures voor chemische tests door cdze te ontwerpen en dienovereenkomstig uit te voeren.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Monsters op verontreinigende stoffen testen

  De concentraties van verontreinigende stoffen meten binnen de monsters. De luchtverontreiniging- of gasstroom in industriële processen berekenen. Potentiële veiligheids- of gezondheidsrisico’s, zoals straling, in kaart te brengen.

 • Chromatografiesoftware gebruiken

  Chromatografiesoftware gebruiken die de resultaten van de chromatografiedetector verzamelt en analyseert.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Advies geven over vervuiling door nitraten

  Stikstofoxide-uitstoot draagt bij aan de aantasting van de ozonlaag, die de aarde beschermt tegen ultraviolette straling. Het is ook de minerale meststof die het meest op landbouwgronden wordt toegepast. Bemesting heeft geleid tot grote hoeveelheden stikstof in het wijnbouwecosysteem.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

Optionele kennis en vaardigheden

farmaceutische sector voedingsmiddelenwetenschap voedingsmiddelen gistingsproces van voedingswaren kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten geneesmiddelen ontwikkelen verpakkingstechniek productieprocessen voor voedingsmiddelen ontwikkelen processen voor biokatalyse ontwerpen productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen farmaceutische chemie geneesmiddelenontwikkeling systemen ontwerpen voor de bereiding van farmaceutische producten verpakkingsprocessen opslag van voedingsmiddelen farmaceutisch productieproces beoordelen toxicologische onderzoeken uitvoeren

Source: Sisyphus ODB