Beroep ingenieur drainage

Drainage-ingenieurs ontwerpen en bouwen drainagesystemen voor riool- en regenwatersystemen. Zij evalueren de opties voor het ontwerpen van drainagesystemen die voldoen aan de eisen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de wetgeving en milieunormen en -beleid. Drainage-ingenieurs kiezen het meest optimale afvoersysteem om overstromingen te voorkomen, de irrigatie te beheersen en afvalwater uit waterbronnen te halen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Materiaal voor schadeherstel bij overstromingen

  De werking van de nodige gereedschappen en uitrusting die bij de overstromingsschade en saneringsactiviteiten worden gebruikt, zoals het pompen van water uit overstroomde huizen.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Hydraulische vloeistof

  De verschillende soorten en kwaliteiten hydraulische vloeistoffen en hun toepassingen bij de bewerking van metaal, waaronder smeden en gieten. Zij bestaan uit minerale olie en water.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren

  Voldoende routemogelijkheden analyseren voor het ontwikkelen van pijpleidingprojecten. Ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met cruciale elementen zoals omgeving, kenmerken van een locatie en doelstelling. De beste routemogelijkheden analyseren en tegelijkertijd een evenwicht proberen te behouden tussen begroting en kwaliteit.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Ontwerpen voor de bouw van pijpleidingen maken

  Ontwerpen van pijpleidinginfrastructuur met inachtneming van de technische beginselen. Het maken van blauwdrukken, het meten van locaties, het definiëren van materialen en het presenteren van functionele voorstellen voor de bouw ervan.

 • Invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen

  Rekening houden met de kenmerken van goederen om ervoor te zorgen dat de doorstroming van pijpleidingen niet onderbroken wordt. Anticiperen op de dichtheid van goederen bij het ontwerp van pijpleidingen of bij het dagelijks onderhoud van de pijpleidinginfrastructuren.

 • Locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties

  Onderzoeken naar verschillende soorten sites uitvoeren, zoals sites in binnenwateren of op zee, voor de planning en aanleg van pijpleidinginfrastructuur.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Risico op overstromingen vaststellen

  De gebieden bepalen die het meeste risico lopen te worden getroffen door overstromingen, zoals gebieden dicht bij rivieren, en de gebeurtenissen vaststellen die overstromingen kunnen veroorzaken, zoals veranderingen in het weer.

 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken

  Streven naar de beperking van het potentiële effect dat pijpleidingen en goederen die zij vervoeren kunnen hebben op het milieu. Tijd en middelen investeren in de overweging van de milieueffecten van de pijpleiding, de maatregelen die zouden kunnen worden genomen om het milieu te beschermen en de potentiële stijging van de kosten van het project.

 • Systemen voor afwateringsputten ontwerpen

  Systemen ontwerpen die zowel in woningen als in openbare gebouwen worden aangetroffen, zoals op straat en daken van het openbare gebouwen, en die werken om overtollig water uit deze gebieden af te voeren. Zij fungeren als hulpmiddel bij aanpakken van overstromingen, het verwijderen van regenwater en het minimaliseren van het risico van zware stormen en het vervolgens afvoeren van het onbehandelde water naar de natuur.

Optionele kennis en vaardigheden

milieutechniek preventie van verontreiniging strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen irrigatiesystemen irrigatiestrategieën ontwikkelen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren advies geven over verontreinigingspreventie gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen advies geven over irrigatieprojecten opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren waterregelgeving tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen hergebruik van water natuurlijke rijkdommen behouden

Source: Sisyphus ODB