Beroep ingenieur elektromagnetische systemen

Ingenieurs op het gebied van elektromagnetische systemen ontwerpen en ontwikkelen elektromagnetische systemen, apparaten en onderdelen, zoals elektromagneten in luidsprekers, elektromagnetische sloten, geleidende magneten in MRI's en magneten in elektrische motoren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektromagneten

  Magneten waarin magnetische velden worden geproduceerd door elektrische stroom. Door de elektrische stroom te manipuleren kunnen de magnetische velden ook worden veranderd en gemanipuleerd, wat meer controle mogelijk maakt dan bij permanente niet-elektrische magneten. Elektromagneten worden gewoonlijk gebruikt in elektrische apparaten, zoals luidsprekers, harde schijven, MRI-apparaten en elektrische motoren.

 • Consumentenbescherming

  De huidige wetgeving die van toepassing is op de rechten van consumenten op de markt.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Elektromagnetisch spectrum

  De verschillende elektromagnetische golflengtes of frequenties die zich op het elektromagnetische spectrum bevinden. Golflengtes zijn onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van hun golflengte en energieniveau, gaande van radiogolflengten met een lange golflengte en een laag energieniveau, tot magnetrons, infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgenstralen en uiteindelijk gammastralen met een korte golflengte en een hoog energieniveau.

 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

  De nationale en internationale voorschriften voor het gebruik en de fabricage van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze voorschriften voorzien in regels en richtsnoeren over onder meer de beheersing van algemene risico’s, de fabricage van elektrische apparatuur, het testen van elektrische apparatuur, de aanleg van elektrische installaties, waarschuwingsetiketten en certificaten.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Elektromagnetisme

  De bestudering van de elektromagnetische krachten en de wisselwerking tussen elektrische en magnetische velden. Door wisselwerking tussen elektrisch geladen deeltjes kunnen magnetische velden ontstaan met een bepaalde reikwijdte of frequentie en kan elektriciteit worden opgewekt door veranderingen in deze magnetische velden.

 • Microgolfprincipes

  De technologieën die worden gebruikt voor de overdracht van informatie of energie via elektromagnetische golven tussen 1000 en 100,000 MHz.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Elektromagnetische producten modelleren

  Modelleer en simuleer de ontworpen elektromagneten of producten met behulp van elektromagnetisme met gebruik van technische ontwerpsoftware. Beoordeel de levensvatbaarheid van het product en onderzoek de fysieke parameters om een succesvol productieproces te waarborgen.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Testprocedures ontwikkelen

  Ontwikkelen van testprotocollen om een verscheidenheid aan analyses van producten, systemen en componenten mogelijk te maken.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Elektromagneten ontwerpen

  Het ontwerpen en ontwikkelen van elektromagneten of producten en machines met behulp van elektromagnetisme, zoals luidsprekers en MRI-apparaten. Ervoor zorgen dat aan de eisen inzake prestaties, betrouwbaarheid en fabriceerbaarheid wordt voldaan.

 • Verzoeken van klanten verwerken op basis van REACH-verordening nr. 1907/2006

  Antwoorden op verzoeken van particuliere consumenten overeenkomstig Verordening 1907/2006 waar de aanwezigheid van zeer zorgwekkende chemische stoffen minimaal moet zijn. De klanten adviseren over de verdere gang van zaken en de bescherming ervan indien de aanwezigheid van dergelijke stoffen groter is dan verwacht.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet

  Ervoor zorgen dat de door de leveranciers verstrekte materialen aan de gestelde eisen voldoen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

proefdraaien materiaallijsten opstellen cad-software gebruiken machinekamerwachten houden technische tekeningen maken technische teams coördineren transmissietechnologie soldeertechnieken toepassen communiceren met klanten projectbeheer uitvoeren biomedische techniek zakenrelaties aangaan technische communicatievaardigheden toepassen assemblagetekeningen voorbereiden kwaliteitscriteria voor productie definiëren werknemers opleiden precisie-instrumenten gebruiken resourceplanning uitvoeren radars cae-software akoestiek productontwerpen ontwikkelen technische documentatie aanleveren

Source: Sisyphus ODB