Beroep ingenieur elektromechanica

Elektromechanisch ingenieurs ontwerpen en ontwikkelen apparatuur en machines die zowel elektrische als mechanische technologie gebruiken. Zij maken schetsen en stellen documenten op over de materiaalvereisten, het assemblageproces en andere technische specificaties. Elektromechanisch ingenieurs testen en evalueren ook de prototypen. Zij zien toe op het productieproces.

Ingenieur elektromechanica: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Elektrische schijven

  Elektromechanische systemen waarbij elektrische motoren worden gebruikt om de bewegingen en processen van elektrische machines te regelen.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Schema's van elektrische bedrading

  De visuele schematische weergave van een elektrisch circuit, zijn componenten en de verbindingen tussen deze componenten.

 • Elektrische machines

  Elektrische apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie (generatoren), elektrische energie kunnen omzetten in mechanische energie (motoren) en het spanningsniveau van wisselstroom (AC) kunnen veranderen.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

 • Elektrische motoren

  Motoren die elektrische energie kunnen omzetten in mechanische energie.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

Vaardigheden

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Technische informatie verzamelen

  Systematische onderzoeksmethoden toepassen en met de betrokken partijen communiceren om specifieke informatie te vinden en onderzoeksresultaten te evalueren ter beoordeling van de relevantie van de informatie, de desbetreffende technische systemen en de ontwikkelingen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Elektromechanische systemen ontwerpen

  Schetsen en elektromechanische systemen, producten en componenten ontwerpen met behulp van Computer Aided Design (CAD-) software en -apparatuur.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Elektromechanische systemen testen

  Elektromechanische systemen, -machines en -onderdelen testen met behulp van de juiste apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem bewaken en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Elektromechanische systemen modelleren

  Een elektromechanisch systeem, product of component modelleren en simuleren zodanig dat de levensvatbaarheid van het product kan worden beoordeeld en de fysieke parameters kunnen worden onderzocht voordat het product daadwerkelijk wordt gebouwd.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

cad-software gebruiken kwaliteitsstandaarden energietechniek werknemers opleiden vermogenselektronica machinekamerwachten houden cam-software gebruiken resourceplanning uitvoeren elektromechanische systemen assembleren materiaallijsten opstellen firmware ontwerpen technische tekeningen maken assemblagetekeningen voorbereiden proefdraaien firmware programmeren kwaliteitscriteria voor productie definiëren routineverslagen schrijven productontwerpen ontwikkelen technische vereisten vaststellen elektronica micro-elektromechanische systemen technische teams coördineren technische documentatie aanleveren communiceren met klanten cae-software projectbeheer uitvoeren technische principes onderzoeken zakenrelaties aangaan werking van machines volgen firmware technische communicatievaardigheden toepassen

Source: Sisyphus ODB