Beroep ingenieur energiedistributie

Ingenieurs op het gebied van energiedistributie ontwerpen en besturen voorzieningen die de stroom van de distributiefaciliteit aan de consumenten distribueren. Zij maken gebruik van onderzoeksmethoden voor de optimalisering van de stroomdistributie en zorgen ervoor dat aan de behoeften van de consumenten wordt voldaan. Zij zorgen er ook voor dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd door de geautomatiseerde processen in de centrales te volgen en de workflow aan te sturen.

Ingenieur energiedistributie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potentiële of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Elektriciteitsverbruik

  De diverse factoren die een rol spelen bij berekening en schatting van het elektriciteitsverbruik in een woonhuis of bedrijfspand, evenals de wijzen waarop het elektriciteitsverbruik kan worden verminderd of zuiniger met elektriciteit kan worden omgegaan.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Energietechniek

  Subdiscipline van energie en elektrotechniek die gespecialiseerd is in de opwekking, de overdracht, de distributie en het gebruik van elektrische stroom door de aansluiting van elektrische apparaten op motoren, generatoren en transformatoren, zoals een AC-DC-stroomadapter.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren

  De activiteiten aan een elektriciteitstransmissie- en -distributiesysteem monitoren en controleren om ervoor te zorgen dat belangrijke risico's worden beheerst en voorkomen, zoals risico's van elektrocutie, schade aan eigendommen en apparatuur en instabiliteit van de transmissie of distributie.

 • Ondergrondse stroomkabels inspecteren

  De ondergrondse stroomkabels tijdens de installatie of de reparatie inspecteren om fouten te identificeren en de omvang van de schade of de behoefte aan reparaties te beoordelen, en ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze worden geïnstalleerd en onderhouden.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Elektrische berekeningen maken

  Het type, de omvang en het aantal delen van de elektrische uitrusting voor een bepaald distributiegebied vaststellen door complexe elektrische berekeningen te maken. Deze worden gemaakt voor instrumenten zoals transformatoren, stroomonderbrekers, schakelaars en bliksemafleiders.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren

  Toezicht houden op de werking van elektriciteitsverdeelvoorzieningen en elektriciteitsverdeelvoorzieningen om ervoor te zorgen dat de verdeeldoelstellingen worden bereikt en aan de vraag naar elektriciteit wordt voldaan.

 • Elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen

  Plannen ontwikkelen die de tijdlijnen en routes voor de verdeling van elektrische energie beschrijven, rekening houdend met de huidige en toekomstige vraag naar energie: zo moet ervoor gezorgd worden dat het aanbod kan voldoen aan de vraag en dat de verdeling plaatsvindt op een efficiënte en veilige manier.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Stroomdistributiesystemen wijzigen

  Procedures, schema's en databases evalueren om wijzigingen in bestaande stroomdistributiesystemen te identificeren en aan te bevelen om te voldoen aan operationele vereisten en voorschriften.

 • Toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie

  Toezicht houden op de activiteiten van een elektriciteitsverdeelvoorziening en de werking van de elektriciteitsverdeelvoorzieningen, zoals elektriciteitskabels, om de naleving van de wetgeving en de efficiënte werking van de apparatuur te waarborgen, en dat de apparatuur op de juiste wijze wordt gehanteerd en onderhouden.

 • Systeem voor elektriciteitstransmissie beheren

  Systemen beheren die zorgen voor de overdracht van elektrische energie van installaties voor elektriciteitsproductie naar installaties voor elektriciteitsdistributie, via elektriciteitsleidingen, zorgen voor de veiligheid van de uitgevoerde activiteiten en voor de naleving van de planning en de voorschriften.

 • Bovengrondse stroomkabels inspecteren

  De structuren inspecteren die worden gebruikt bij de transmissie en distributie van elektrische energie, zoals geleiders, torens en polen, om na te gaan of ze beschadigd zijn en gerepareerd moeten worden, en zorgen voor routineonderhoud.

Optionele kennis en vaardigheden

hoogspanningsmasten systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen elektrische apparatuur onderhouden problemen oplossen kabelbomen elektriciteitsmarkt voltage afstellen procedures bij verdeling van elektriciteit testen werkstroomprocessen beheren locaties voor faciliteiten inspecteren technische ontwerpen aanpassen reageren op stroomvoorzieningstoringen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen projectbeheer uitvoeren cad-software gebruiken elektrische generatoren controleren

Source: Sisyphus ODB