Beroep ingenieur energieproductie

Ingenieurs op het gebied van energieproductie ontwerpen en ontwikkelen systemen die elektriciteit opwekken, en ontwikkelen strategieën voor de verbetering van bestaande systemen voor de opwekking van elektriciteit. Zij streven ernaar duurzame oplossingen te combineren met efficiënte en betaalbare oplossingen. Zij zijn betrokken bij projecten waarbij de levering van elektrische energie vereist is.

Ingenieur energieproductie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potentiële of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

 • Technologieën voor hernieuwbare energie

  De verschillende soorten energiebronnen die onuitputtelijk zijn, zoals wind, zon, water, biomassa en biobrandstoffen. De verschillende technologieën voor het in toenemende mate benutten van deze vormen van energie, zoals windturbines, hydro-elektrische stuwdammen, fotovoltaïsche zonne-energie en geconcentreerde zonne-energie.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Energievraag verschuiven

  Voorzien in een tijdelijke sluiting van energieproductiesystemen door de energievraag te verschuiven. Het doel is om de stroomonderbrekingen voor klanten te beperken, terwijl een bepaald probleem wordt vastgesteld en aangepakt.

 • Naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren

  Toezicht houden op de werking van elektriciteitsverdeelvoorzieningen en elektriciteitsverdeelvoorzieningen om ervoor te zorgen dat de verdeeldoelstellingen worden bereikt en aan de vraag naar elektriciteit wordt voldaan.

 • Systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen

  Opwekkingscentrales, verdeelstations en -systemen en transmissielijnen bouwen om energie en nieuwe technologie daar te krijgen waar ze nodig zijn. Gebruik maken van hoogtechnologische apparatuur, onderzoek, onderhoud en reparatie om deze systemen draaiende te houden. Verder ontwerp en planmatige indeling van de te bouwen gebouwen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen

  De strategieën die zijn ontwikkeld om in te spelen op noodsituaties in gang zetten, en reageren op onvoorziene problemen bij de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit, zoals stroomonderbrekingen, om het probleem snel op te lossen en de normale werking ervan te herstellen.

 • Duurzame energie promoten

  Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en warmteopwekkingsbronnen bij organisaties en individuen promoten, om te werken aan een duurzame toekomst en de verkoop van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals uitrustingen voor zonne-energie, aan te moedigen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen en implementeren die ervoor zorgen dat snelle en efficiënte acties kunnen worden ondernomen in het geval van een verstoring van de productie, transmissie of distributie van elektrische energie, zoals een stroomstoring of een plotselinge toename van de vraag.

 • Veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren

  De activiteiten aan een elektriciteitstransmissie- en -distributiesysteem monitoren en controleren om ervoor te zorgen dat belangrijke risico's worden beheerst en voorkomen, zoals risico's van elektrocutie, schade aan eigendommen en apparatuur en instabiliteit van de transmissie of distributie.

Optionele kennis en vaardigheden

uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen toezicht houden op bemanning passende beschermende uitrusting dragen kwaliteitsstandaarden financiële haalbaarheid beoordelen elektrische apparatuur onderhouden elektrische generatoren controleren storingen aan apparatuur oplossen energiemarkt tekeningen ontwerpen elektriciteitsmarkt trends op de energiemarkt analyseren uitrusting voor nutsvoorzieningen ontwerpen onderhoud van apparatuur verzekeren elektriciteitsverbruik elektriciteitsopwekking coördineren industriële uitrusting inspecteren cad-software systemen voor kernenergiecentrales controleren ontwerpbeginselen

Source: Sisyphus ODB