Beroep ingenieur gasdistributie

Ingenieurs in de gasdistributie ontwerpen en bouwen transportsystemen voor aardgas, waarbij het gasdistributienet aan de consument wordt gekoppeld door de opstelling van pijpleidingen en gasnet. Zij maken gebruik van onderzoeksmethoden om de duurzaamheid te waarborgen en het milieueffect te verminderen, en om de kostenefficiëntie te optimaliseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gasverbruik

  De factoren die een rol spelen bij berekening en schatting van het gasverbruik in een woonhuis of bedrijfsgebouw, evenals de wijzen waarop het gasverbruik kan worden verminderd of zuiniger met gas kan worden omgegaan.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

 • Brandstofdistributiesystemen

  Kennis van alle aspecten van brandstofdistributiesystemen en componenten zoals pijpleidingsystemen, kleppen, pompen, filters en brandstofmonitors.

 • Aardgas

  De diverse facetten van aardgas: winning, verwerking, bestanddelen, toepassingen, milieufactoren enz.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potentiële of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

  Kennis van de voorschriften voor vervoer via pijpleidingen en de toepassing daarvan op de pijpleidingen. Regels voor vervoer via pijpleidingen toepassen op de bouw van nieuwe locaties.

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

  Beschikken over kennis van de veiligheidsvoorschriften en -maatregelen die nodig zijn om ongevallen tijdens het transport van goederen via pijpleidingen te voorkomen. Borgen van maatregelen voor het transport van aardolie en aardolieproducten, olefine, ammoniak, CO2, waterstof en andere.

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Ontwerpen voor de bouw van pijpleidingen maken

  Ontwerpen van pijpleidinginfrastructuur met inachtneming van de technische beginselen. Het maken van blauwdrukken, het meten van locaties, het definiëren van materialen en het presenteren van functionele voorstellen voor de bouw ervan.

 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken

  Streven naar de beperking van het potentiële effect dat pijpleidingen en goederen die zij vervoeren kunnen hebben op het milieu. Tijd en middelen investeren in de overweging van de milieueffecten van de pijpleiding, de maatregelen die zouden kunnen worden genomen om het milieu te beschermen en de potentiële stijging van de kosten van het project.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie

  Toezicht houden op de activiteiten van een gasdistributie-installatie en het beheer van gasdistributiesystemen, zoals pijpleidingen, om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd, en dat de apparatuur efficiënt wordt behandeld en onderhouden.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van gasverdelingsschema's verzekeren gasverdelingsschema's ontwikkelen fossiele brandstoffen gasmarkt activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen concepten voor energiebesparing ontwikkelen systeem voor gastransmissie beheren energiedistributieschema's aanpassen verslag uitbrengen over incidenten inzake brandstofdistributie onderhoud van apparatuur verzekeren gaszuiverheid testen voor juiste gasdruk zorgen

Source: Sisyphus ODB