Beroep ingenieur hernieuwbare energie

Ingenieurs op het gebied van hernieuwbare energie doen onderzoek naar alternatieve energiebronnen om systemen voor de productie van hernieuwbare energie te ontwerpen. Zij streven ernaar de productie van energie uit hernieuwbare bronnen te optimaliseren en de productiekosten en milieubelasting te verminderen. Zij ontwerpen systemen die gericht zijn op duurzaamheid en efficiëntie van de energie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Energietechniek

  Subdiscipline van energie en elektrotechniek die gespecialiseerd is in de opwekking, de overdracht, de distributie en het gebruik van elektrische stroom door de aansluiting van elektrische apparaten op motoren, generatoren en transformatoren, zoals een AC-DC-stroomadapter.

 • Zonne-energie

  De energie die afkomstig is van licht en warmte van de zon en die kan worden aangewend en gebruikt als hernieuwbare energiebron met behulp van verschillende technologieën, zoals fotovoltaïsche omzetting voor de opwekking van elektriciteit en thermische zonne-energie voor de opwekking van warmte-energie.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Milieutechniek

  De toepassing van wetenschappelijke en technische theorieën en beginselen die zijn gericht op de verbetering van het milieu en de duurzaamheid, zoals het verstrekken van een schone leefomgeving (zoals lucht, water en land) voor mensen en andere organismen, voor het herstel van het milieu in geval van verontreiniging, duurzame energieontwikkeling en verbeterde methoden voor afvalbeheer en afvalvermindering.

 • Technologieën voor hernieuwbare energie

  De verschillende soorten energiebronnen die onuitputtelijk zijn, zoals wind, zon, water, biomassa en biobrandstoffen. De verschillende technologieën voor het in toenemende mate benutten van deze vormen van energie, zoals windturbines, hydro-elektrische stuwdammen, fotovoltaïsche zonne-energie en geconcentreerde zonne-energie.

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten

  De aangeboden mijnbouw-, bouw- en civieltechnische machineproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

 • Industriële verwarmingssystemen

  Verwarmingssystemen op gas, hout, olie, biomassa, zonne-energie en andere duurzame energiebronnen en hun energiebesparende principes, specifiek van toepassing op industriële gebouwen en faciliteiten.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Vloeistofmechanica

  De kenmerken en eigenschappen van vloeistoffen, omvattende gassen, vloeistoffen en plasma, in rust en in beweging, en de krachten daarop.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Windturbines ontwerpen

  Ontwerpen van de elektrische componenten en bladen die worden gebruikt in apparatuur die energie uit de wind in elektrische energie genereert, zodat het ontwerp geoptimaliseerd is om een veilige en efficiënte energieproductie te garanderen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Energiedistributieschema's aanpassen

  De procedures voor de distributie van energie controleren om te beoordelen of de energievoorziening moet worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van veranderingen in de vraag en deze veranderingen in het distributieschema opnemen. Ervoor zorgen dat de wijzigingen worden nageleefd.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Informeren over overheidsfinanciering

  Informatie aan klanten geven met betrekking tot subsidies en financieringsprogramma's die door de overheid worden toegekend voor kleinschalige en grootschalige projecten op verschillende gebieden, zoals de bevordering van hernieuwbare energiebronnen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Informatie geven over windturbines

  Organisaties en particulieren die zoeken naar alternatieve energiemethoden op de hoogte stellen van de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van windturbines, zowel voor residentieel als voor gemeenschappelijk gebruik, en waarmee rekening moet worden gehouden bij de toepassing van windturbinetechnologie.

 • Duurzame energie promoten

  Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en warmteopwekkingsbronnen bij organisaties en individuen promoten, om te werken aan een duurzame toekomst en de verkoop van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals uitrustingen voor zonne-energie, aan te moedigen.

 • Informatie geven over geothermische warmtepompen

  Organisaties en individuele personen die op zoek zijn naar alternatieve methoden om gebouwen van energie te voorzien informatie verstrekken over de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van geothermische warmtepompen en over de zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij de aanschaf en installatie van geothermische warmtepompen.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Energiebeheer van installaties uitvoeren

  Bijdragen aan de ontwikkeling van doeltreffende strategieën voor energiebeheer en ervoor zorgen dat deze duurzaam zijn voor de gebouwen. Gebouwen en voorzieningen evalueren om na te gaan waar verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van energie-efficiëntie.

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

 • Informatie geven over zonnepanelen

  Organisaties en particulieren die zoeken naar alternatieve methoden om faciliteiten en verblijfplaatsen te voorzien van energie, informatie geven over de kosten, voordelen en negatieve aspecten van de installatie en het gebruik van zonnepanelen, en waarmee er rekening moet worden gehouden bij de aankoop en installatie van zonnesystemen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Elektrische berekeningen maken

  Het type, de omvang en het aantal delen van de elektrische uitrusting voor een bepaald distributiegebied vaststellen door complexe elektrische berekeningen te maken. Deze worden gemaakt voor instrumenten zoals transformatoren, stroomonderbrekers, schakelaars en bliksemafleiders.

 • Locaties voor windparken onderzoeken

  Het verrichten van onderzoek ter plaatse en het gebruik van een windatlas om verschillende locaties te evalueren die geschikt zijn voor de bouw van groepen windturbines, en vervolgonderzoek verrichten naar de locatie om bij te dragen aan de ontwikkeling van bouwplannen.

 • Thermisch beheer gebruiken

  Oplossingen voor thermische beheer bieden voor productontwerp, systeemontwikkeling en elektronische apparaten die worden gebruikt om systemen en toepassingen met hoog vermogen in veeleisende omgevingen te beschermen. Ze kunnen eventueel met klanten of andere ingenieurs samenwerken.

Optionele kennis en vaardigheden

autocad-tekeningen maken technische rapporten opstellen contracten beheren softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken elektriciteitsopwekking coördineren energiemarkt verslag doen van testresultaten windturbines inspecteren toezicht houden op kwaliteitscontroles procedures voor materiaaltests ontwikkelen technische beginselen projectbehoeften beoordelen veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit elektrische generatoren fotovoltaïsche systemen onderhouden vermogenselektronica energieprestaties van gebouwen technische principes onderzoeken energiebehoeften vaststellen energieverbruik analyseren locaties voor faciliteiten inspecteren problemen oplossen

Source: Sisyphus ODB