Beroep ingenieur micro-elektronica

Ingenieurs op het gebied van micro-elektronica ontwerpen, ontwikkelen en houden toezicht op de productie van kleine elektronische apparaten en componenten zoals microprocessoren en geïntegreerde schakelingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Microprocessors

  Computerprocessoren op een microschaal die de centrale verwerkingseenheid (CPU) op een enkele chip integreren.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Microassemblage

  De assemblage van nano-, micro- of mesocosale systemen en onderdelen met afmetingen tussen 1 µm en 1 mm. Vanwege de behoefte aan precisie op microschaal vereisen microassemblages betrouwbare apparatuur voor visuele afstelling, zoals beeldvormingssystemen voor ionenstralen en stereo-elektronische microscopen, alsmede precisie-instrumenten en -machines, zoals microgrijpers. De microsystemen worden geassembleerd volgens de technieken van dopinggebruik, dunne films, etsen, lijmen, microlithografie en polijsten.

 • Geïntegreerde schakelingen

  Elektronische componenten, bestaande uit een aantal elektronische schakelingen die zijn aangebracht op halfgeleidermateriaal, bijvoorbeeld silicium. Geïntegreerde schakelingen kunnen op microschaal miljarden elektronische componenten bevatten en behoren tot de basiscomponenten van elektronische apparaten.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Testprocedures voor elektronica

  Testprotocollen die een verscheidenheid aan analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk maken. Bij deze tests worden elektrische eigenschappen, zoals spanning, stroomsterkte, weerstand, capaciteit en zelfinductie getest, evenals specifieke elektronische componenten, zoals de elektronenbuizen, halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen en batterijen. Deze tests omvatten visuele inspectie, prestatietests, omgevingstests en veiligheidstests.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Micro-elektronica

  Micro-elektronica is onderdeel van de elektronica en heeft betrekking op de studie, het ontwerp en de fabricage van kleine elektronische componenten, waaronder microchips.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Micro-elektronica modelleren

  Modelleren en simuleren van micro-elektronische systemen, producten en componenten met behulp van technische ontwerpsoftware. Beoordelen van de levensvatbaarheid van het product en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te garanderen.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet

  Ervoor zorgen dat de door de leveranciers verstrekte materialen aan de gestelde eisen voldoen.

 • Micro-elektronica testen

  Micro-elektronica testen met behulp van de juiste apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem bewaken en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Verzoeken van klanten verwerken op basis van REACH-verordening nr. 1907/2006

  Antwoorden op verzoeken van particuliere consumenten overeenkomstig Verordening 1907/2006 waar de aanwezigheid van zeer zorgwekkende chemische stoffen minimaal moet zijn. De klanten adviseren over de verdere gang van zaken en de bescherming ervan indien de aanwezigheid van dergelijke stoffen groter is dan verwacht.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Elektronische testprocedures ontwikkelen

  Testprotocollen ontwikkelen om verschillende analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk te maken.

 • Micro-elektronica ontwerpen

  Micro-elektronische systemen, producten en onderdelen ontwerpen en ontwikkelen overeenkomstig specificaties, zoals microchips.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

zakenrelaties aangaan micro-elektromechanische systemen soldeertechnieken toepassen precisiemeetinstrumenten moem resourceplanning uitvoeren projectbeheer uitvoeren technische tekeningen maken technische teams coördineren cae-software hardware installeren machinebouw firmware ontwerpen precisiemachines bedienen geïntegreerde schakelingen ontwerpen nano-elektronica precisie-instrumenten gebruiken firmware programmeren technische documentatie aanleveren cam-software gebruiken technische communicatievaardigheden toepassen soorten geïntegreerde schakelingen micromechanica cad-software gebruiken productontwerpen ontwikkelen proefdraaien machinekamerwachten houden halfgeleiders kwaliteitscriteria voor productie definiëren werknemers opleiden firmware communiceren met klanten micro-optische apparatuur elektronica solderen materiaallijsten opstellen assemblagetekeningen voorbereiden consumentenelektronica microsensoren software installeren

Source: Sisyphus ODB