Beroep ingenieur onderstation

Ingenieurs van onderstations ontwerpen middel- en hoogspanningsonderstations die worden gebruikt voor de transmissie, distributie en opwekking van elektrische energie. Zij ontwikkelen methoden voor de efficiënte werking van het energieproces en zorgen ervoor dat de normen op het gebied van veiligheid en milieu worden nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Elektriciteitsverbruik

  De diverse factoren die een rol spelen bij berekening en schatting van het elektriciteitsverbruik in een woonhuis of bedrijfspand, evenals de wijzen waarop het elektriciteitsverbruik kan worden verminderd of zuiniger met elektriciteit kan worden omgegaan.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen

  Opwekkingscentrales, verdeelstations en -systemen en transmissielijnen bouwen om energie en nieuwe technologie daar te krijgen waar ze nodig zijn. Gebruik maken van hoogtechnologische apparatuur, onderzoek, onderhoud en reparatie om deze systemen draaiende te houden. Verder ontwerp en planmatige indeling van de te bouwen gebouwen.

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Locaties voor faciliteiten inspecteren

  Inspectie van het terrein van een mogelijke bouwplaats voor distributiefaciliteiten door het meten en interpreteren van verschillende gegevens en berekeningen aan de hand van de juiste apparatuur. Controleer of de veldwerkzaamheden in overeenstemming zijn met de plannen en specificaties.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • AutoCAD-tekeningen maken

  As-built-gemeentetekeningen maken met gebruik van AutoCAD.

 • Elektronische meetapparatuur bedienen

  Bedienen van een breed assortiment aan apparaten voor het meten van elektronische kenmerken van systeemcomponenten, zoals optische stroommeters, vezelstroommeters, digitale stroommeters en multimeters.

 • Elektrische berekeningen maken

  Het type, de omvang en het aantal delen van de elektrische uitrusting voor een bepaald distributiegebied vaststellen door complexe elektrische berekeningen te maken. Deze worden gemaakt voor instrumenten zoals transformatoren, stroomonderbrekers, schakelaars en bliksemafleiders.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren

  De activiteiten aan een elektriciteitstransmissie- en -distributiesysteem monitoren en controleren om ervoor te zorgen dat belangrijke risico's worden beheerst en voorkomen, zoals risico's van elektrocutie, schade aan eigendommen en apparatuur en instabiliteit van de transmissie of distributie.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

systeem voor elektriciteitstransmissie beheren cad-software voltage afstellen bovengrondse stroomkabels inspecteren elektriciteitsmarkt financiële haalbaarheid beoordelen procedures bij verdeling van elektriciteit testen naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren elektrische apparatuur onderhouden elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen hoogspanningsmasten reageren op stroomvoorzieningstoringen stroomonderbrekers installeren elektrische generatoren controleren werkstroomprocessen beheren elektrische generatoren toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie ondergrondse stroomkabels inspecteren passende beschermende uitrusting dragen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB