Beroep ingenieur roterende apparatuur

Ingenieur roterende apparatuur ontwikkelen ontwerpen en specificaties voor roterende apparatuur overeenkomstig de toepasselijke normen. Zij bieden ook technische deskundigheid en helpen ervoor te zorgen dat alle nieuwe en bestaande installaties worden voltooid.

Ingenieur roterende apparatuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Beginselen van werktuigbouwkunde

  Beschikken over inzicht in de beginselen van werktuigbouwkunde, fysica en materiaalkunde.

 • Soorten roterende apparatuur

  De soorten apparatuur en machines die roterende onderdelen hebben, zoals turbines, pompen, ventilatoren, centrifuges, motoren en versnellingsbakken.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Blauwdrukken

  In staat zijn om blauwdrukken, tekeningen en plannen te lezen en te begrijpen en eenvoudige schriftelijke gegevens bij te houden.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

Vaardigheden

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Computergestuurde technische systemen gebruiken

  Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

Optionele kennis en vaardigheden

prototypes ontwerpen productieontwikkelingen controleren fysiek model van een product bouwen reverse-engineering 3d-modellering productieprocessen plannen tijdschatting maken voor werkzaamheden de bediening van een machine installeren materiaalmechanica optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd zorgen voor naleving van de milieuwetgeving haalbaarheid van productie vaststellen advies geven aan technici kosten-batenanalyserapporten verstrekken analytische wiskundige berekeningen uitvoeren productiecapaciteit vaststellen virtueel model van een product maken cam-software gebruiken roterende machines onderhouden grond- en hulpstoffen beheren cae-software

Source: Sisyphus ODB