Beroep ingenieur sensortechniek

Ingenieurs op het gebied van sensortechniek ontwerpen en ontwikkelen sensoren, sensorsystemen en producten die voorzien zijn van sensoren. Zij plannen en monitoren de fabricage van deze producten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sensoren

  Sensoren zijn omvormers die kenmerken in hun omgeving kunnen detecteren of kunnen waarnemen. Zij detecteren veranderingen in de apparatuur of omgeving en geven een soortgelijk optisch of elektrisch signaal af. Sensoren worden doorgaans ingedeeld in zes klassen: mechanische, elektronische, thermische, magnetische, elektrochemische en optische sensoren.

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Testprocedures voor elektronica

  Testprotocollen die een verscheidenheid aan analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk maken. Bij deze tests worden elektrische eigenschappen, zoals spanning, stroomsterkte, weerstand, capaciteit en zelfinductie getest, evenals specifieke elektronische componenten, zoals de elektronenbuizen, halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen en batterijen. Deze tests omvatten visuele inspectie, prestatietests, omgevingstests en veiligheidstests.

 • Regeltechniek

  Subdiscipline van engineering die zich richt op het sturen van het gedrag van systemen door het gebruik van sensoren en actuatoren.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Microsensoren

  Apparaatjes kleiner dan 1 mm die een niet-elektrisch signaal, zoals temperatuur, kunnen omzetten in een elektrisch signaal. Door hun formaat bieden microsensoren een grotere nauwkeurigheid, bereik en gevoeligheid dan grotere sensoren.

Vaardigheden

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Sensoren ontwerpen

  Ontwerpen en ontwikkelen van verschillende soorten sensoren volgens specificaties, zoals trillingsensoren, warmtesensoren, optische sensoren, vochtsensoren en elektrische stroomsensoren.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Sensoren modelleren

  Sensoren, producten met behulp van sensoren en sensorcomponenten modelleren en simuleren met behulp van technische ontwerpsoftware. Op deze manier kan de levensvatbaarheid van het product worden beoordeeld en kunnen de fysieke parameters worden onderzocht voordat het product daadwerkelijk wordt gebouwd.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Sensoren testen

  Testen van sensoren met behulp van geschikte apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem controleren en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Elektronische testprocedures ontwikkelen

  Testprotocollen ontwikkelen om verschillende analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk te maken.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

Optionele kennis en vaardigheden

resourceplanning uitvoeren firmware materiaallijsten opstellen zakenrelaties aangaan opto-elektronica technische documentatie aanleveren optiek computertechniek microprocessors kwaliteitscriteria voor productie definiëren technische communicatievaardigheden toepassen assemblagetekeningen voorbereiden micro-elektronica consumentenelektronica elektrotechniek cam-software gebruiken hybride besturingssystemen machinebouw technische tekeningen maken cae-software cad-software gebruiken moem biomedische techniek biotechnologie productontwerpen ontwikkelen proefdraaien micro-elektromechanische systemen projectbeheer uitvoeren autotechniek werknemers opleiden firmware ontwerpen communiceren met klanten milieutechniek automatiseringstechnologie fijnmechanica precisie-instrumenten gebruiken technische teams coördineren sensoren voor digitale camera's machinekamerwachten houden automatisering in gebouwen

Source: Sisyphus ODB