Beroep ingenieur vervoersinfrastructuur

Ingenieurs op het gebied van vervoersinfrastructuur ontwerpen en stellen de technische specificaties vast voor de aanleg en ontwikkeling van wegen en vervoersinfrastructuur. Zij passen technische concepten en kennis toe voor de ontwikkeling van duurzame en efficiënte vervoerswijzen, die variëren van wegen tot kanalen, spoorwegen en luchthavens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Stedelijke planning

  Een politiek en technisch proces dat erop gericht is het stedelijk milieu te ontwerpen en het landgebruik te optimaliseren door verschillende aspecten in aanmerking te nemen, zoals infrastructuur, water en groene en sociale ruimten.

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten

  De aangeboden mijnbouw-, bouw- en civieltechnische machineproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Bouwmethoden

  De verschillende technieken en methoden voor het oprichten van gebouwen en andere constructies.

 • Verkeerskunde

  De subdiscipline van civiele techniek die de exploitatie en het beheer van het vervoer van mensen en goederen op een veilige, efficiënte, comfortabele, economische en milieuvriendelijke manier plant, ontwerpt en bestudeert.

 • Zone-indelingscodes

  De verdeling van land in zones waar verschillende toepassingen en activiteiten zijn toegestaan, zoals activiteiten op het gebied van woningen, landbouw en industrie. Deze gebieden worden geregeld door wetgevingsprocedures en lokale overheden.

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Statistische voorspellingen doen

  Een systematisch statistisch onderzoek verrichten van gegevens die representatief zijn voor in het verleden waargenomen gedrag van het systeem, waaronder waarnemingen van nuttige voorspellers buiten het systeem.

 • Transportsystemen ontwerpen

  Luchthavens, openbare vervoerssystemen en snelwegen schetsen en ontwerpen om te beoordelen hoe mensen en goederen veilig en efficiënt kunnen worden vervoerd.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Adviseren over landgebruik

  De beste manieren voor het gebruik van land en hulpbronnen aanbevelen. Advies verstrekken over plaatsen voor wegen, scholen, parken, enz.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

Optionele kennis en vaardigheden

beheer van luchtverkeer patronen in wegverkeer analyseren logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken vervoersstudies analyseren haalbaarheidsonderzoek uitvoeren verkeerstechniek veldwerk uitvoeren efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen cad-software gebruiken landmetingen uitvoeren multimodale vervoerslogistiek vervoersproblemen simuleren niet-destructief onderzoek groene logistiek bouwmaterialen inspecteren verkeersstromen bestuderen prestaties van aannemers controleren

Source: Sisyphus ODB