Beroep ingenieur watervoorziening

Ingenieurs op het gebied van watervoorziening onderzoeken en ontwikkelen methoden voor de verstrekking van schoon water, waterzuivering en de preventie van en reactie op overstromingen. Zij onderzoeken de waterbehoeften op een locatie en ontwikkelen methoden om aan die behoeften te voldoen, zoals het ontwerpen en ontwikkelen van projecten voor het beheer van watervoorraden, zoals zuiveringsinstallaties, pijpleidingen, pompsystemen, irrigatie- of drainagesystemen en andere watertoevoersystemen. Ingenieurs op het gebied van watervoorziening zorgen ook voor een goede installatie van deze systemen op bouwplaatsen. Ingenieurs op het gebied van watervoorziening houden zich ook bezig met het onderhoud, de reparatie en de bouw van structuren die waterhulpbronnen inkaderen, zoals bruggen, kanalen en dammen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Materiaal voor schadeherstel bij overstromingen

  De werking van de nodige gereedschappen en uitrusting die bij de overstromingsschade en saneringsactiviteiten worden gebruikt, zoals het pompen van water uit overstroomde huizen.

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

 • Hergebruik van water

  Beginselen van processen voor hergebruik van water in complexe circulatiesystemen.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Hydraulische vloeistof

  De verschillende soorten en kwaliteiten hydraulische vloeistoffen en hun toepassingen bij de bewerking van metaal, waaronder smeden en gieten. Zij bestaan uit minerale olie en water.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Tuinontwerp

  Beschikken over inzicht in tuinontwerp en -onderhoud.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen

  Ontwikkelen van plannen en uitrusting voor het voorkomen van overstromingen en efficiënte hulp bij overstromingen, door de risico’s te beoordelen, de bestaande strategieën te verbeteren en nieuwe strategieën uit te werken voor het herstel van overstromingen.

 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

  Het opsporen van tekortkomingen in de pijpleidinginfrastructuur tijdens de bouw of na het verstrijken van de tijd. Het opsporen van gebreken, zoals constructiedefecten, corrosie, grondbewegingen, per ongeluk aangebrachte hottaps en andere.

 • Watervoorziening behouden

  Ernaar streven om het irrigatiewater van de grond te behouden. Samenkomen met waterbeschermingsorganisaties en contacten leggen met het management over de ontwikkelingen in het instandhoudingsbeleid.

 • Advies geven over irrigatieprojecten

  Advies over de bouw van irrigatieprojecten. De opdracht van de contractant beoordelen om de compatibiliteit van het ontwerp met de installatieconcepten en van het reeds bestaande basisplan te waarborgen. Toezicht op de werkzaamheden van de contractant.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Ontwerpen voor de bouw van pijpleidingen maken

  Ontwerpen van pijpleidinginfrastructuur met inachtneming van de technische beginselen. Het maken van blauwdrukken, het meten van locaties, het definiëren van materialen en het presenteren van functionele voorstellen voor de bouw ervan.

 • Leiding geven aan een team in waterbeheer

  Een team begeleiden in projecten voor waterbeheer en elkaar sturen in het gemeenschappelijke doel om een verscheidenheid aan opdrachten en taken te voltooien en uit te voeren.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Behoeften van een gemeenschap analyseren

  Het identificeren van en reageren op specifieke sociale problemen in een gemeenschap, het afbakenen van de omvang van het probleem en het beschrijven van het niveau van de middelen die nodig zijn om het probleem aan te pakken en het identificeren van de bestaande middelen van de gemeenschap die beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen strategieën voor milieuherstel ontwikkelen risico op overstromingen vaststellen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen watertestprocedures uitvoeren waterkwaliteitsparameters meten opleiding geven locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties chemische analyses van uitvoeren rioleringsnetwerken ontwikkelen toetsing van waterkwaliteit beheren irrigatieregelsystemen onderhouden onderhoud van apparatuur verzekeren routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen desinfectieapparatuur voor water gebruiken onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen irrigatiesystemen natuurlijke rijkdommen behouden analyse van waterchemie irrigatiedruk berekenen advies geven over bodem- en waterbescherming besturingssysteem voor ontzilting beheren opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren vee ecosystemen preventie van verontreiniging waterbehandelingsprocedures uitvoeren irrigatiestrategieën ontwikkelen kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren waterkwaliteit controleren advies geven over verontreinigingspreventie toezien op behandeling van afvalwater watervoorzieningsschema's ontwikkelen pijpleidingen inspecteren waterzuiveringsmethoden ontwikkelen sprinklersystemen installeren advies geven over milieusanering sproeisystemen ontwerpen toezien op afvalverwijdering milieutechniek zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

Source: Sisyphus ODB