Beroep ingenieur werktuigkunde

Werktuigkundig ingenieurs ontwerpen nieuwe werktuigen voor de vervaardiging van apparatuur. Zij stellen verzoeken om prijsopgave van werktuigen op. Zij ramen de kosten en de leveringstermijn, beheren de bouw van gereedschappen en houden toezicht op het routineonderhoud van de werktuigen. Zij analyseren ook gegevens om de oorzaak van grote problemen in verband met de werktuigen te bepalen en aanbevelingen en actieplannen voor oplossingen uit te werken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Reverse-engineering

  Het proces waarbij kennis of informatie wordt verkregen van door de mens vervaardigde objecten en het reproduceren ervan of iets anders op basis van de verzamelde informatie. Het proces houdt vaak verband met de demontage van iets en het in detail analyseren van de onderdelen ervan en het analyseren van de werking ervan.

Vaardigheden

 • Computergestuurde technische systemen gebruiken

  Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen.

 • Haalbaarheid van productie vaststellen

  Bepalen of een product of de onderdelen ervan kunnen worden geproduceerd door toepassing van technische principes.

 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden

  Nauwkeurige berekeningen maken met betrekking tot de tijd die nodig is om toekomstige technische taken uit te voeren op basis van informatie en waarnemingen uit het verleden, of de geschatte duur van individuele taken in een bepaald project plannen.

 • Fysiek model van een product bouwen

  Een model van het product met hout, klei of ander materiaal ontwikkelen door middel van hand- of elektrisch gereedschap.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Virtueel model van een product maken

  Maak een wiskundig of driedimensionaal gecomputeriseerd grafisch model van het product door gebruik te maken van een CAE-systeem of een rekenmachine.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

Optionele kennis en vaardigheden

de bediening van een machine installeren toewijzing van plaats plannen normen voor productiefaciliteiten vaststellen cam-software gebruiken productieontwikkelingen controleren grond- en hulpstoffen beheren werknemers opleiden advies geven aan technici precisiemeetinstrumenten hanteren vakbeurzen bijwonen klanten adviseren over nieuwe apparatuur 3d-modellering marktonderzoek uitvoeren productiecapaciteit vaststellen productieprocessen analyseren voor verbetering communiceren met klanten materiaalmechanica naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving elektromechanica prototypes ontwerpen overleggen met ingenieurs productieprocessen plannen 3d-afbeeldingen maken

Source: Sisyphus ODB