Beroep instructeur luchtverkeersleiding

Vlieginstructeurs opleiden mensen in alle aangelegenheden met betrekking tot de vluchtuitvoeringen in luchtvaartnavigatiediensten, zoals het beheer van het vluchtverkeer en de communicatie voor navigatie op luchtvaartterreinen. Zij geven les over alle door de luchtverkeersleiding gegeven richtlijnen om het gevoel van veiligheid en vlotte doorstroming van het luchtverkeer aan de stagiairs door te geven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beheer van luchtverkeer

  Beschikken over grondig inzicht in de belangrijkste activiteiten binnen het beheer van het luchtverkeer, waaronder luchtverkeersleiding, het beheer van de luchtverkeersstromen en luchtvaartinformatiediensten.

 • Luchtvaartmeteorologie

  Inzicht hebben in de luchtvaartmethodologie om de impact van het weer op het luchtverkeersbeheer aan te pakken. Inzicht in hoe significante veranderingen in druk- en temperatuurwaarden op luchthavens kunnen leiden tot variaties in tegen- en rugwindcomponenten en tot werkomstandigheden met slecht zicht. De kennis van luchtvaartmeteorologie kan helpen om de negatieve impact op het luchtverkeersbeheersysteem te beperken door verstoringen en de daaruit voortvloeiende problemen van verstoorde stroomsnelheden, verloren capaciteit en extra kosten te verminderen.

 • Wetgeving inzake luchtvervoer

  Kennis hebben van wet- en regelgeving inzake luchtvervoer. Door de aard van de luchtvaart overlapt de kennis van de wetgeving inzake luchtvervoer deels met de kennis van het internationaal recht.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Surveillanceradars

  Kennis van Mode A/C Secundaire surveillanceradarstations die alle luchtvaartuigen binnen hun bereik continu ondervragen. Kennis van Mode S Secundaire Surveillanceradarsstations die luchtvaartuigen binnen hun bereik ondervragen.

 • Procedures verbonden aan verschillende luchtvaartnavigatiegebieden

  Kennis van relevante informatie over verschillende luchtvaartnavigatiegebieden, met inbegrip van de beschikbaarheid van luchtvaartnavigatievoorzieningen en -diensten en de daaraan verbonden procedures, evenals van algemene luchtvaartnavigatieprocedures.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Taken van luchtverkeersleiding

  Inzicht hebben in de taken van luchtverkeersleiders, zoals de interactie en effectieve communicatie tussen vliegtuigen en luchtverkeersleiders; het uitvoeren van opvolgingsactiviteiten en zorgen voor het soepele verloop van vluchten.

 • Meteorologie

  Het wetenschappelijke studiegebied waarin de atmosfeer, de atmosferische verschijnselen en de atmosferische effecten op ons weer worden onderzocht.

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Geografische routes

  De interpretatie van geografische informatie, zoals locaties en onderlinge afstanden.

Vaardigheden

 • Onderwijsprogramma’s evalueren

  Evalueren van de lopende opleidingsprogramma’s en advies geven over mogelijke optimalisatie.

 • Training evalueren

  Beoordelen hoe de leerresultaten en doelstellingen van de opleiding zijn behaald, de kwaliteit van het onderwijs en transparante feedback geven aan de opleiders en stagiairs.

 • Visuele geletterdheid bezitten

  Grafieken, kaarten, afbeeldingen en andere grafische presentaties interpreteren die gebruikt worden in plaats van het geschreven woord. De gebruikte afbeeldingen variëren per proces; de professional moet daarom over voldoende kennis van het domein beschikken om de voorgestelde informatie te volgen en te gebruiken.

 • Examens voor beroepsopleidingen voorbereiden

  Examens voorbereiden die zowel het theoretisch als praktisch inzicht in de inhoud en de procedures testen die tijdens een cursus of onderwijsprogramma worden doorgegeven. Examens ontwikkelen waarin de belangrijkste inzichten worden beoordeeld die stagiairs bij deelname aan de cursus verworven moeten hebben.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Medewerkers opleiden over navigatievereisten

  Het plannen en uitvoeren van grondopleidingsactiviteiten en instructies op de grond en in de lucht; het toepassen van navigatiemethoden in verband met de vereisten van de missie.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Lesgeven over luchtverkeersleiding

  Het onderwijzen van onderwerpen in het luchtverkeer door kennis over luchtvaarttheorie en -regelgeving in het luchtverkeer over te dragen, alsmede het geven van instructies in de praktische uitvoering van procedures in luchtverkeersleidingsdiensten.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Documenten inzake luchtverkeersdiensten gebruiken

  Gebruik maken van document inzake luchtverkeersdiensten om botsingen tussen manoeuvrerende vliegtuigen te voorkomen; zorgen voor een geordend luchtverkeer.

 • Examens voor leerlingen afnemen

  Het geven van examens aan stagiairs en studenten over hun praktische kennis. Volgen van de procedures om de transparantie en nauwkeurigheid bij de beoordeling te waarborgen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Meteorologische informatie gebruiken

  Meteorologische informatie gebruiken en interpreteren voor activiteiten die afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden. Deze informatie gebruiken om advies te verstrekken over veilige activiteiten in verband met weersomstandigheden.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Leerprogramma’s voor beroepsopleidingen samenstellen

  Samenstellen van leerprogramma’s voor gebruik in verschillende soorten beroepsopleidingen. Samenstellen, aanpassen en integreren van belangrijke studievakken in een cursus om integrale onderwijsprogramma's te verzekeren.

 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding

  Handelen in overeenstemming met de instructies van luchtverkeersleiders.

Optionele kennis en vaardigheden

meteorologische voorspellingsgegevens controleren moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken problemen met luchtverkeer oplossen werknemers opleiden advies geven over onderwijsmethoden radarapparatuur gebruiken medewerkers begeleiden gegevens voor navigatiepublicaties verzamelen zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten verkeerstorens van luchthavens bedienen geografische informatiesystemen gebruiken opleidingsbehoeften identificeren

Source: Sisyphus ODB