Beroep instructeur politie

Politieopleiders opleiden op proef, nieuwe rekruteringsrekruten of cadets, en gekruiste veteranen van de theorie en de praktijk die nodig zijn om een politieambtenaar te worden. Zij houden theoretische lezingen over academische vakken zoals wetgeving, regeringsregelingen, gemeenschapsrelaties en menselijke diversiteit. Instructeurs van de politieacademie verstrekken ook meer praktische, praktische instructies met betrekking tot lichamelijke opleiding, de zorg voor vuurwapens, eerste hulp, zelfverdedigingstactieken en voertuigoperaties. Zij stellen ook lesplannen en nieuwe opleidingsprogramma’s op, als nieuwe wetgeving op het gebied van rechtshandhaving en kwesties die zich voordoen. De instructeurs volgen de voortgang van de leerlingen, evalueren deze afzonderlijk en stellen beoordelingsrapporten op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

Vaardigheden

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Publiek instrueren

  Het publiek instructies geven in situaties waarin het zich niet in overeenstemming met de wet- en regelgeving gedraagt, of om het publiek te leiden in abnormale situaties.

 • Principes van wetshandhaving aanleren

  Studenten onderwijzen in de theorie en de praktijk van de rechtshandhaving, met name in het kader van opleidingen ter voorkoming van criminaliteit, onderzoek naar ongevallen en opleiding van vuurwapens, met als doel hen te helpen bij het volgen van een toekomstige loopbaan op dit gebied.

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Zorgen voor het welzijn van studenten

  Ervoor zorgen dat aan de behoeften van studenten in onderwijsorganisaties wordt voldaan en dat alle leervraagstukken en mogelijke problemen buiten een onderwijscontext worden aangepakt.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens

  Gebruik maken van verschillende soorten vuurwapens en andere soorten wapens en de bijbehorende munitie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 • Omgaan met bewijsmateriaal

  Omgaan met bewijsmateriaal voor een zaak volgens de voorschriften, om de staat van het betreffende bewijsmateriaal niet aan te tasten en de oorspronkelijke staat en de bruikbaarheid ervan voor de zaak te waarborgen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Reageren op noodsituaties

  Reageren op medische of traumasituaties en zorg dragen voor de patiënt op een manier die in overeenstemming is met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, de juridische en ethische aspecten van de situatie beoordelen en zorgen voor de juiste verzorging voorafgaand aan opname in het ziekenhuis.

 • Beginselen van zelfverdediging nakomen

  De beginselen eerbiedigen volgens welke een persoon slechts zo veel geweld mag gebruiken als nodig is om een aanval af te wenden. Het gebruik van dodelijk geweld is beperkt tot situaties waarin aanvallers zelf dodelijk geweld gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor educatieve doeleinden beheren plaats delict onderzoeken onderzoeksmethoden tests op drugsmisbruik uitvoeren juridisch bewijs analyseren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken onderzoek onder water uitvoeren in lesmateriaal voorzien officiële documenten controleren situatieschetsen schrijven volwassenenonderwijs vereisten voor duikoperaties klassenmanagement uitvoeren conflicten hanteren mensenmassa’s beheersen illegale stoffen dieren opleiden voor professionele doeleinden zorgen voor de openbare orde en veiligheid

Source: Sisyphus ODB