Beroep kennisingenieur

Kennistechnologen integreren gestructureerde kennis in computersystemen (kennisbanken) om complexe problemen op te lossen die normaal gesproken een hoog niveau van menselijke expertise of kunstmatige intelligentiemethoden vereisen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het ontlokken of extraheren van kennis uit informatiebronnen, het onderhouden van deze kennis en het beschikbaar stellen aan de organisatie of gebruikers. Om dit te bereiken zijn ze op de hoogte van kennisrepresentatie- en onderhoudstechnieken (regels, frames, semantische netten, ontologieën) en maken ze gebruik van kennisextractietechnieken en tools. Zij kunnen deskundige of kunstmatige intelligentiesystemen ontwerpen en bouwen die gebruik maken van deze kennis.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken kennisingenieur

 • Ontwikkelen van software of multimedia in opdracht van klanten.
 • In kaart brengen van behoeften, wensen en eisen van de klant t.a.v. de software of multimedia.
 • Doorvertalen van behoeften, wensen en eisen van klant naar een plan van aanpak, geschikte methodologie en een ontwerp.
 • Voorbereiden en uitvoeren van het voorgestelde traject voor de opdrachtgever.
 • Tijdens het traject regelmatig overleggen met de opdrachtgever om te controleren of het product aansluit bij wensen, eisen en behoeften van de klant.
 • Verzorgen van trainingen en cursussen in omgang met de software of multimedia op aanvraag.
 • Onderhouden van contacten met bestaande klanten.

Gerelateerde beroepen software

 • Applicatieprogrammeur
 • Buitendienstmedewerker ICT
 • Hoofd afdeling IT
 • ICT applicatie ontwerper
 • Informatieanalist
 • Informatieconsultant
 • Ontwikkelaar mobile applicaties
 • Projectleider IT
 • Softwaretester
 • Systeemanalist
 • Systeembeheerder (mbo)

Kennis

 • Systeemtheorie

  De principes die kunnen worden toegepast op alle soorten systemen op alle hiërarchische niveaus, met een beschrijving van de interne organisatie ervan, hun mechanismen voor het handhaven van identiteit en stabiliteit en het bewerkstelligen van aanpassing en zelfregulering en hun afhankelijkheden en interactie met de omgeving.

 • Gegevensextractie

  De technieken en methoden die worden gebruikt om informatie uit ongestructureerde of semigestructureerde digitale documenten en bronnen te verkrijgen en te extraheren.

 • Webprogrammering

  Het programmeringsmodel dat is gebaseerd op een combinatie van markup (toevoeging van de context en de structuur van de tekst) en andere internetprogrammeercodes, zoals AJAX, javascript en PHP, ten behoeve van passende acties en visualisering van de inhoud.

 • Informatiestructuur

  Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd.

 • Querytaal voor resource description framework

  De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF).

 • Principes van kunstmatige intelligentie

  De theorieën, toegepaste principes, architecturen en systemen met betrekking tot kunstmatige intelligentie, zoals intelligente agenten, multi-agentsystemen, expertsystemen, op regels gebaseerde systemen, neurale netwerken, ontologieën en cognitietheorieën.

 • Taakalgoritmisatie

  De technieken om de ongestructureerde beschrijvingen van een proces om te zetten in een stapsgewijze reeks acties van een eindig aantal stappen.

 • Business intelligence

  De instrumenten die worden gebruikt om grote hoeveelheden ruwe gegevens om te zetten in relevante en nuttige bedrijfsinformatie.

 • Natuurlijke taalverwerking

  De technologieën die ICT-apparatuur in staat stellen te begrijpen en te communiceren met gebruikers door middel van menselijke taal.

 • Modellering van bedrijfsprocessen

  De hulpmiddelen, methoden en notaties zoals Business Process Model and Notation (BPMN) en Business Process Execution Language (BPEL), die worden gebruikt om de kenmerken van bedrijfsprocessen te beschrijven en te analyseren en de verdere ontwikkeling ervan te modelleren.

 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling

  De methoden en instrumenten die worden gebruikt voor het opzetten van de logische en fysieke structuur van databanken, zoals logische gegevensstructuren, diagrammen, modelleringsmethoden en relaties tussen entiteiten.

 • Levenscyclus van systeemontwikkeling

  De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem.

Vaardigheden

 • Semantische bomen opstellen

  Opstellen van coherente lijsten en hiërarchieën van concepten en termen om een consistente indexering in kennisorganisatiesystemen te waarborgen.

 • Opmaaktaal gebruiken

  Computertalen gebruiken die syntactisch van de tekst te onderscheiden zijn, om aantekeningen op een document toe te voegen, lay-out en procestypes van documenten zoals HTML te specificeren.

 • Semantische ICT-integratie beheren

  Toezicht houden op de integratie van openbare of interne databases en andere gegevens, door gebruik te maken van semantische technologieën om gestructureerde semantische output te produceren.

 • Bedrijfskennis beheren

  Opzetten van structuren en distributiebeleidslijnen om het gebruik van informatie mogelijk te maken of te verbeteren door gebruik te maken van passende instrumenten om de kennis van het bedrijf te extraheren, op te richten en uit te breiden.

 • Databases beheren

  Databaseontwerpschema's en -modellen toepassen, gegevensafhankelijkheden definiëren, querytalen en databasebeheersystemen (DBMS) gebruiken om databases te ontwikkelen en te beheren.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • ICT-systeemtheorie toepassen

  Principes van de ICT-systementheorie implementeren om systeemkenmerken die universeel toepasbaar zijn op andere systemen te verklaren en te documenteren

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • ICT-kennis beoordelen

  Evalueren van de impliciete beheersing van gekwalificeerde deskundigen in een ICT-systeem om het voor verdere analyse en gebruik expliciet te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

ongestructureerde gegevens ondersteuningssystemen voor besluitvorming c++ scratch typescript pascal coffeescript ml php python informatiearchitectuur ondersteunende systemen voor besluitvorming gebruiken n1ql cognitieve psychologie objective-c erlang fysieke structuur van databases definiëren ajax wetgeving op het gebied van ict-beveiliging sparql prolog perl java informatie-indeling ict-projectbeheer vbscript zakenrelaties aangaan abap smalltalk c# datamining lisp databasediagrammen creëren cloudtechnologieën scala linq groovy sas language visual basic haskell matlab cobol assembly toepassingsinterfaces ontwerpen r asp.net sap r3 computerprogrammering databaseschema ontwerpen common lisp microsoft visual c++ ruby openedge advanced business language apl swift technieken voor visuele presentatie javascript

Source: Sisyphus ODB