Beroep kostenanalist

Kostenanalisten stellen regelmatige kosten, begrotingsanalyses en verslagen op om bij te dragen tot de algemene kosten van planning en prognose van de activiteiten van een onderneming. Zij evalueren en combineren de belangrijkste balansen en identificeren nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Liquiditeitenbeheer

  De theorie en de praktijken rond het liquiditeitenbeheer in een onderneming met als doel te voldoen aan de verplichtingen van derden, zonder de goede werking van de onderneming in het gedrang te brengen, noch aanzienlijke verliezen te lijden.

 • Processen van de financiële afdeling

  De verschillende processen, taken, vaktermen, organisatierollen en andere specifieke kenmerken van een financiële afdeling in een organisatie. Inzicht in jaarrekeningen, investeringen, publicatiebeleid, enz.

Vaardigheden

 • Financiële informatie samenvatten

  Financiële informatie afkomstig van verschillende bronnen of diensten verzamelen, herzien en samenvoegen om een document met uniforme financiële rekeningen of plannen op te stellen.

 • Begrotingen evalueren

  Begrotingsplannen lezen, gedurende een bepaalde periode geplande uitgaven analyseren en een oordeel geven over respectering van de algemene plannen aan het bedrijf of organisme.

 • Modellen van kostprijs plus winstopslag maken

  Regelmatig kosten- en prijsmodellen opstellen door rekening te houden met de kosten van materialen en supply chain, personeel en bedrijfskosten.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Kostenberekeningen uitvoeren

  Het uitvoeren van de kostengerelateerde activiteiten en operaties binnen de boekhoudkundige activiteiten zoals standaard kostenontwikkeling, gemiddelde prijsanalyse, analyse van marge- en kostenratio's, voorraadbeheer en variantieanalyse. Rapporteren van de resultaten aan het management en adviseren over mogelijke acties om de kosten te beheersen en te verminderen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

Optionele kennis en vaardigheden

boekhouding verklaren financieel risico analyseren aanbestedingsprocedures uitvoeren informatie over belastingwetgeving verstrekken advies geven over belastingplanning ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen uitgaven beheersen financieel verslag opstellen loonrapporten beheren productiekosten berekenen financieel plan opstellen financiële prestaties van een bedrijf analyseren inventaris beheren vervoerkosten analyseren jaarrekeningen opstellen financiële beleidslijnen handhaven financiële prognoses afspraken met leveranciers uitonderhandelen analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

Source: Sisyphus ODB