Beroep kunstzinnig therapeut

De nieuwste therapeuten helpen patiënten psychologische en emotionele problemen te overwinnen door middel van een artistiek proces dat uiting geeft aan emoties en gevoelens en die gericht is op patiënten die te kampen hebben met uiteenlopende problemen zoals geestelijke, psychologische en gedragsstoornissen, teneinde het zelfbegrip en het bewustzijn te bevorderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technieken voor oefeningen in kunsttherapie

  De directe ervaring van de therapeutische bruikbaarheid en psychologische invloed van kunstprocessen en -materialen, en het therapeutische effect van artistieke creativiteit, resulterend in vaststellen van therapeutische doelen en interventiestrategieën.

 • Schone kunsten

  De theorie en de technieken die nodig zijn voor de samenstelling, productie en uitvoering van werken van beeldende kunst, zoals tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstuitingen.

 • Theorie van kunsttherapie

  Geschiedenis en theorie van kunsttherapie, gebeurtenissen en beoefenaren, en de ontwikkeling van kunsttherapie als een aparte therapeutische praktijk, overzicht van psychotherapeutische theorieën die relevant zijn voor kunsttherapie, theorieën over creativiteit en de theoretische grondslagen van kunsttherapie.

 • Psychologische theorieën

  De historische ontwikkeling van counseling en psychologische theorieën, evenals de perspectieven en toepassingen, en interview- en counselingstrategieën.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

 • Gedragstherapie

  De kenmerken en grondslagen van gedragstherapie, die zich richt op het veranderen van ‘ongewenst of negatief gedrag van patiënten’. De gedragstherapie bestudeert het bestaande gedrag en de wijze waarop dit gedrag kan worden afgeleerd.

 • Cognitieve psychologie

  De geestelijke processen bij de mens, waaronder aandacht, geheugen, taalgebruik, perceptie, probleemoplossend vermogen, creativiteit en denken.

 • Psychopathologie

  De criteria van psychiatrische diagnoses, het gebruik van het ziekteclassificatiesysteem en de theorieën van psychopathologie. De indicatoren van functionele en organische aandoeningen en de soorten psychofarmacologische geneesmiddelen.

 • Menselijke psychologische ontwikkeling

  De menselijke psychologische ontwikkeling gedurende de hele levensloop, theorieën inzake de persoonlijkheidsontwikkeling, culturele en ecologische invloeden, het gedrag van de mens, met inbegrip van ontwikkelingscrises, handicaps, uitzonderlijk gedrag en verslavend gedrag.

Vaardigheden

 • Artistieke activiteiten inplannen

  Plannen, ontwerpen en faciliteren van artistieke activiteiten voor individuen en groepen.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Behandelplannen voor kunsttherapie voorbereiden

  Een behandelplan met mogelijke strategieën voor kunsttherapie opstellen, zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen en het maken van collages met patiënten, variërend van jonge kinderen tot ouderen, die op zoek zijn naar vormen van kunsttherapie die nuttig kunnen zijn om te voldoen aan de behoeften van de patiënt.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Interventies met kunsttherapie toepassen

  Kinderen, adolescenten, volwassenen, stellen en gezinnen behandelen in een klinische, poliklinische, gedeeltelijke behandelingsprogramma’s en nazorg bij kunsttherapie, om de verbale, gedragsmatige en artistieke communicatie, de behandelingsplanning, de behandeling en de dynamiek van de relaties te onderzoeken.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Doorverwezen patiënten opnemen

  Doorverwezen patiënten opnemen, met name patiënten die op eigen initiatief aankloppen en patiënten die werden doorverwezen door andere professionals zoals leraren, psychologen, therapeuten en psychiaters.

 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen

  Observeren en beoordelen van het gedrag, de houding en de emoties van de patiënt om te begrijpen of en hoe in zijn therapeutische behoeften kan worden voorzien met een specifieke vorm van therapie, het verzamelen en analyseren van informatie over de manier waarop de cliënt artistieke stimulansen maakt, erop reageert en zich ermee verhoudt. Deze informatie relateren aan andere aspecten van het leven van de patiënt.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie

  Een individueel behandelingsplan opstellen, in samenwerking met de betrokkene, proberen om het af te stemmen op zijn of haar behoeften, situatie en behandelingsdoelstellingen, om de waarschijnlijkheid van therapeutisch voordeel te maximaliseren; rekening houden met alle mogelijke persoonlijke, maatschappelijke en systematische barrières die de behandeling kunnen tegenwerken.

 • Medische aandoeningen behandelen met kunsttherapie

  Het inherente vermogen van cliënten om kunst te maken naar boven halen om hun fysieke, mentale en emotionele welzijn te verbeteren, mensen met ontwikkelings-, medische, educatieve en sociale of psychologische beperkingen behandelen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten

  Via specifieke technieken en procedures van behandelingsbetrokkenheid de patiënt aanmoedigen om te veranderen en hem ervan overtuigen dat therapie kan helpen.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Gedrag van de patiënt uitdagen door middel van kunst

  Het gedrag, de houding en de mindset van patiënten op constructieve wijze uitdagen via kunsttherapiesessies.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren

  De vertrouwelijkheid van de informatie over de ziekte en de behandeling van de gebruikers van de gezondheidszorg in acht nemen en in stand houden.

 • Patiënten aanmoedigen om kunstwerken te onderzoeken

  Patiënten in staat stellen om kunstwerken en het artistieke productieproces te ontdekken en te onderzoeken.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Kunst in een therapeutische omgeving gebruiken

  Creatief werken met verschillende groepen patiënten in een therapeutische setting.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Terugvalpreventie organiseren

  De patiënt of cliënt helpen bij het identificeren van en anticiperen op risicovolle situaties of externe en interne triggers. Hen ondersteunen bij het ontwikkelen van betere overlevingsstrategieën en back-upplannen voor het geval zich in de toekomst problemen voordoen.

 • Lesmateriaal over kunsttherapie ontwikkelen

  Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal om patiënten, gezinnen, personeel en publiek over kunsttherapie te leren.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Zelfcontrole door gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen

  De gebruiker van de gezondheidszorg aanmoedigen om zelfcontrole uit te voeren door situatie- en ontwikkelingsanalyses over zichzelf uit te voeren. Bijstand verlenen aan de gebruiker van de gezondheidszorg om een zekere mate van zelfkritiek en zelfanalyse te ontwikkelen met betrekking tot zijn gedrag, acties, relaties en zelfbewustzijn.

 • Kunsttherapiesessies beoordelen

  De effectiviteit van kunsttherapiesessies beoordelen ter ondersteuning van de planning van volgende sessies.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

Optionele kennis en vaardigheden

cognitieve gedragstherapie psychoanalyse toepassen seksuologie vreemde talen gebruiken bij zorg zorgen voor gepaste administratie van afspraken pedagogie gestalttherapie beoefenen omgaan met trauma's van patiënten victimologie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek filosofie psychosociologie psychoanalyse neurofysiologie ontspanningstechnieken

Source: Sisyphus ODB