Beroep kwaliteitsmanager in de industrie

Kwaliteitsmanagers in de industrie monitoren en controleren informatiemiddelen door de processen en procedures nauwkeurig te beschrijven om de naleving van de industriële normen te waarborgen. Zij verrichten audits in industriële processen, adviseren over preventieve en corrigerende maatregelen en zorgen ervoor dat de industriële normen worden nageleefd.

Kwaliteitsmanager in de industrie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Industriële software

  De selectie van software die ter ondersteuning wordt gebruikt bij calculatie, beheer en planning van industriële processen, onder meer ter verbetering van ontwerp, werkstroom en productie.

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Interne auditing

  De praktijk om de processen van de organisatie op systematische wijze te observeren, te testen en te evalueren teneinde de effectiviteit te verbeteren, de risico’s te verminderen en waarde aan de organisatie toe te voegen door een preventieve cultuur te installeren.

 • Kwaliteitsnormen voor databases

  Technieken en methoden voor het schatten en evalueren van systeemkwaliteit en algemene databasekwaliteit, evenals de vastgestelde kwaliteitsnormen en -voorschriften.

 • Correctionele procedures

  De wettelijke voorschriften en beleidsmaatregelen met betrekking tot de werking van penitentiaire inrichtingen, en andere correctionele procedures.

 • Industrieel ontwerpen

  Het ontwerpen van producten die door middel van technieken voor massaproductie moeten worden vervaardigd.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

Vaardigheden

 • Corrigerende acties beheren

  Corrigerende maatregelen en plannen voor permanente verbetering uitvoeren op basis van interne en externe audits, om te beantwoorden aan prestatie-indicatoren op het vlak van voedselveiligheid en -kwaliteit binnen de afgesproken tijdspanne.

 • Industriële uitrusting inspecteren

  Inspecteren van apparatuur die wordt gebruikt tijdens industriële activiteiten zoals machines voor de vervaardiging of voor de bouw, om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Industriële hygiëne evalueren

  De hygiëne in een industriële omgeving beoordelen door chemische, fysische en biologische agentia te evalueren om de gezondheid te waarborgen van de personen die ermee werken.

 • Productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

  Gegevens bijhouden van fouten, interventies en onregelmatigheden met betrekking tot een machine met het oog op kwaliteitscontrole.

 • Kwaliteitscontroles uitvoeren

  Het uitvoeren van regelmatige, systematische en gedocumenteerde onderzoeken van een kwaliteitssysteem voor het controleren van de conformiteit met een norm op basis van objectief bewijsmateriaal, zoals de implementatie van processen, de effectiviteit bij het bereiken van kwaliteitsdoelstellingen en de vermindering en eliminatie van kwaliteitsproblemen.

 • Verbeteringsmaatregelen identificeren

  Mogelijke verbeteringen voor processen realiseren om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en procedures te stroomlijnen.

 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren

  Definiëren en beschrijven van de criteria aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit wordt gemeten voor fabricagedoeleinden, zoals internationale normen en fabricagevoorschriften.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Technische expertise leveren

  Deskundige kennis op een bepaald gebied, met name op het gebied van mechanische of wetenschappelijke onderwerpen, ter beschikking stellen aan besluitvormers, ingenieurs, technisch personeel of journalisten.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Preventieve maatregelen identificeren

  Speel in op situaties die schadelijk kunnen zijn voor de werkplek en de daar ondergane processen door de aandacht te vestigen op mogelijke ongewenste resultaten en het voorstellen van preventieve maatregelen.

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

 • Documentatie van kwaliteitscontrolesystemen herzien

  Documenten van kwaliteitscontrole herzien. Door de documenten lezen, deze redigeren en stukken herzien in de documentatie zoals de nummering, de procedure voor het opstellen van nieuwe documenten, de herziening en de follow-up procedure, de sluiting van non-conformiteiten, de methoden voor het volgen van documenten, enz.

 • Audits op de werkplek uitvoeren

  Uitvoeren van audits en inspecties ter plaatse om de naleving van de wet- en regelgeving te waarborgen.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Samenwerken met industriële professionals

  Relaties aangaan met ingenieurs, geologen, hydrologen en hydrogeologen en andere industriële professionals.

 • Implementatie van kwaliteitsbeheersystemen ondersteunen

  Het bevorderen van de invoering van nieuwe bedrijfsprocessen om te helpen kwaliteitsnormen te bereiken, zoals de verbetering van de organisatiestructuur of de ontwikkeling van nieuwe procedures in geval van kwaliteitsgebreken.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Controleplan ontwikkelen

  Alle organisatorische taken (tijd, plaats en volgorde) bepalen en een checklist opstellen voor de te controleren onderwerpen.

Optionele kennis en vaardigheden

fabricageprocessen projectbeheer uitvoeren budgetten beheren volledige kwaliteitscontrole kwaliteit van producten controleren testgegevens vastleggen richtsnoeren voor productie opstellen materiaal inspecteren kwaliteitsnormen opstellen testresultaten melden aan andere afdelingen aandacht besteden aan de kwaliteit van ict-systemen productiedocumentatie beheren meetinstrumenten gebruiken adviseren over productieproblemen leveranciersrisico’s beoordelen productiebeleid ontwikkelen kwaliteitscontroles vóór montage uitvoeren productiedocumentatie geven inspecties leiden

Source: Sisyphus ODB