Beroep landbouwtechnisch ingenieur

Landbouwtechnisch ingenieurs passen kennis van ingenieurswetenschappen en biologische wetenschappen toe om verschillende landbouwproblemen, zoals bodem- en waterbescherming en de verwerking van landbouwproducten, op te lossen. Zij ontwerpen landbouwstructuren, machines, apparatuur en processen.

Landbouwtechnisch ingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Landbouwchemicaliën

  De productie en de kenmerken van landbouwchemicaliën zoals meststoffen, herbiciden, pesticiden en insecticiden.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Landbouwmateriaal

  Het aanbod aan machines en uitrusting voor de landbouw, hun functies en eigenschappen en de eisen uit wet- en regelgeving.

 • Agrarische productiebeginselen

  Beginselen en voorwaarden voor biologische en duurzame landbouwproductie.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Wetgeving inzake landbouw

  Het corpus van vastgestelde regionale, nationale en Europese wetgeving op het gebied van land- en bosbouw over diverse onderwerpen, waaronder productkwaliteit, milieubescherming en handel.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Computergestuurde technische systemen gebruiken

  Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

Optionele kennis en vaardigheden

landbouwmachines onderhouden productiecapaciteit vaststellen planlezen blauwdrukken de bediening van een machine installeren toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen roterende machines onderhouden analytische wiskundige berekeningen uitvoeren cae-software prototypes ontwerpen grond- en hulpstoffen beheren landbouwmachines gebruiken productieontwikkelingen controleren tijdschatting maken voor werkzaamheden cam-software gebruiken haalbaarheid van productie vaststellen virtueel model van een product maken productieprocessen plannen advies geven aan technici materiaalmechanica kosten-batenanalyserapporten verstrekken reverse-engineering

Source: Sisyphus ODB