Beroep landschapsinspecteur

Landschapsinspecteurs zijn verantwoordelijk voor een reeks activiteiten die het natuurlijke milieu en de daarmee verband houdende openbare toegang en recreatie beheren en onderhouden. Zij moedigen bezoekers aan om naar open ruimten/het platteland te komen, bevorderen het bewustzijn van het natuurlijke milieu en beschermen en houden de open ruimte/het platteland in stand voor de toekomst.

Landschapsinspecteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Diersoorten

  De kenmerken van verschillende soorten en rassen van dieren (relevant voor de bezigheid).

 • Eigenschappen van planten

  De variëteiten, kenmerken en structurele en functionele kenmerken van de planten, naargelang hun habitat.

 • Plantensoorten

  De verscheidenheid aan planten, bomen en struiken en hun specifieke kenmerken. 

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Onderhoud van natuurgebieden

  De methoden om (al dan niet natuurlijke) natuurgebieden te behouden, met inbegrip van ontwikkeling en uitvoering van behoudprogramma’s.

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technisch materiaal onderhouden

  Een inventaris bijhouden van teeltmateriaal en benodigdheden. Zo nodig aanvullende materialen bestellen.

 • Tuinmetselwerk uitvoeren

  Soorten metselwerk uitvoeren, speciaal voor tuinen, zoals muren, trappen, enz.

 • Areaal gereedmaken

  Het plantgebied en de aarde voorbereiden door bijvoorbeeld bemesting, mulching met de hand of mechanisch gereedschap of apparatuur; zaadjes en planten voorbereiden voor zaaien en beplanten door de kwaliteit van het zaad en de planten te garanderen. Met de hand, met gebruik van mechanische gereedschap of apparatuur zaaien en planten, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

 • Hekken bouwen

  Een hekwerk plaatsen met behulp van een kuilengraver, een schop, een stamper en andere handgereedschappen.

 • Materiaal voor tuinaanleg gebruiken

  Verschillende soorten apparatuur voor landschapsinrichting bedienen, zoals kettingzagen, lijntrimmers, frezen, graafmachines, bobcats, kantafwerkers, maaimachines, blazers, dumptrailers, frezen, zooiensnijders, onkruideters, plantenboren en boormachines.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Ongediertebestrijding uitvoeren

  Gewassen besproeien tegen ongedierte en ziekten in overeenstemming met de nationale voorschriften en de wensen van de klant. Drijfmest en kunstmest verspreiden overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften

 • Verzameld afval beheren

  Het verzameld (rest)afval naar het aangewezen verzamelpunt brengen en het afvoeren volgens de wettelijke en organisatorische eisen.

 • Groene planten planten

  Handmatig of met behulp van gronduitrusting zaadjes planten.

 • Natuurlijke rijkdommen behouden

  Wateren en natuurlijke rijkdommen beschermen en acties coördineren. Samenwerken met milieuagentschappen en personeel voor het beheer van hulpbronnen.

 • Tuinbouwmateriaal gebruiken

  Tuinbouwmateriaal bedienen en assisteren bij onderhoud. Ervoor zorgen dat de voertuigen voor het begin van de werkzaamheden geschikt zijn voor het verkeer.

 • Leiding geven aan een team in de bosbouw

  Rechtstreeks een bosbouwteam of -bemanning leiden en deze naar het gemeenschappelijke doel leiden om een verscheidenheid aan taken en opdrachten op het gebied van bosbouw af te ronden.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Gevaren bij boomkap beoordelen

  Risico’s en gevaren evalueren, efficiënte maatregelen treffen om de risico’s tot een minimum te beperken en de bomen weer in hun oorspronkelijke toestand te brengen of nieuwe te planten.

 • Advies geven over meststoffen en herbiciden

  Vermogen om zo nodig advies te geven over meststoffen en herbiciden.

 • Verzorgingsmateriaal voor grasvelden gebruiken

  Bedienen van verzorgingsmateriaal voor grasvelden zoals heggenscharen, maaiers en snoeischaren.

 • Onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren

  In overeenstemming met de nationale industrie en de behoeften van de afnemer werkzaamheden voor onkruidverdelging en plantenziekten uitvoeren.

 • Toezien op gewasproductie

  Toezicht houden op en analyseren van de totale gewasproductie om te zorgen voor een effectief productieproces, rekening houdend met de milieuvoorschriften.

 • Werkprogramma’s ontwikkelen voor natuurgebieden

  Ontwikkelen, implementeren en herzien van het werkprogramma voor natuurgebieden (dienstverlening) om de voltooiing binnen de toegewezen middelen en termijnen mogelijk te maken.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Kosten op een boerderij schatten

  Verstrekken van kostenanalyse voor relevante oplossingen en voorgestelde maatregelen, rekening houdend met de landbouwbeginselen en de planning op lange termijn.

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

 • Eigenschappen van planten identificeren

  Gewaskenmerken in kaart brengen en classificeren. Verschillende soorten gloeilampen kunnen herkennen aan de hand van de naam, de grootte, de veldmarkeringen en de voorraadmarkeringen

Optionele kennis en vaardigheden

bosbouwstrategieën ontwikkelen een computer gebruiken vrijwilligers ondersteunen analytisch denken boswetgeving toepassen tijd beheren bij bosbouw onafhankelijke operationele besluiten nemen bosecologie landmetingen uitvoeren brandbestrijdingssystemen schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren bodemstructuur grond inzaaien afvalbeheer grasvelden en gras onderhouden afval beheren gewassen oogsten oogstmethoden voor planten

Source: Sisyphus ODB