Beroep leerkracht speciaal voortgezet onderwijs

Leerkrachten speciaal voortgezet onderwijs geven speciaal ontworpen onderwijs aan leerlingen met verschillende handicaps op middelbare scholen en zorgen ervoor dat zij hun leerpotentieel bereiken. Sommige van deze leerkrachten werken met kinderen met lichte tot matige handicaps, waarbij een aangepast curriculum wordt geïmplementeerd om aan de specifieke behoeften van elke leerling te voldoen. Anderen helpen en instrueren leerlingen met een verstandelijke beperking en autisme, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van basis- en gevorderde geletterdheid, levens- en sociale vaardigheden. Alle leerkrachten beoordelen de vorderingen van de leerlingen, rekening houdend met hun sterke en zwakke punten, en communiceren hun bevindingen aan ouders, begeleiders, bestuurders en andere betrokken partijen.

Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken leerkracht speciaal voortgezet onderwijs

 • Voorbereiden en verzorgen van de dagelijkse onderwijsactiviteiten.
 • Het hanteren van diverse didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op individuele leer- en opvoedingsdoelen.
 • Het creëren van een leeromgeving waarin leerlingen zich veilig en erkend voelen.
 • Het nakijken en corrigeren van onderwijsactiviteiten.
 • Het bespreken van de voortgang, ontwikkelingen en gedragsproblemen van de leerlingen binnen het begeleidingsteam en met ouders/verzorgers.
 • Het begeleiden van leerlingen volgens het opgestelde zorgplan.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen en overige schoolactiviteiten.
 • Zorgdragen voor een correct en volledig leerlingdossier.
 • Zich inzetten voor en activiteiten ontplooien ten behoeve van professionalisering.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent beeldende kunsten
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar
 • trainer computervaardigheden

Kennis

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Lichamelijke ontwikkeling van kinderen

  De ontwikkeling kunnen herkennen en beschrijven aan de hand van de volgende criteria: gewicht, lengte en hoofdomvang, voedingseisen, nierfunctie, hormonale invloeden op de ontwikkeling, reactie op stress en infectie.

 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften

  De lesmethoden, apparatuur en instellingen die worden gebruikt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen op school of in de gemeenschap.

 • Zorg voor personen met een handicap

  De specifieke methoden en werkwijzen bij de zorg aan personen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en leerstoornissen.

Vaardigheden

 • Huiswerk geven

  Aanvullende oefeningen en opdrachten verstrekken die de leerlingen thuis dienen voor te bereiden, deze op een duidelijke manier toelichten, en de deadline en de evaluatiemethode bepalen.

 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen

  De ouders informeren over de geplande activiteiten, de verwachtingen van het programma en de individuele vooruitgang van de kinderen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen

  Kinderen met speciale behoeften helpen, hun behoeften bepalen, de apparatuur in de klas aanpassen, en hen helpen deel te nemen aan schoolactiviteiten.

 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen

  De verschillende aspecten met betrekking tot de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren evalueren.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Persoonlijke behoeften van deelnemers afwegen tegen behoeften van de groep

  In uw praktijk een verscheidenheid aan benaderingen toepassen die de behoeften van elk individu in evenwicht brengt met die van de groep als geheel. Het vermogen en de ervaring van elk individu versterken, de zogenaamde persoonsgerichte praktijk, en tegelijkertijd de deelnemers stimuleren en medewerkers ondersteunen om een samenhangende groep te vormen. Creëren van een ondersteunende en veilige sfeer voor een actieve verkenning van uw artistieke discipline.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Procedures in het middelbaar onderwijs

  De innerlijke werking van een middelbare school, zoals de structuur van de relevante onderwijsondersteuning en het onderwijsmanagement, het beleid en de regelgeving.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Gedrag van studenten volgen

  Het sociale gedrag van studenten volgen om ongewone zaken aan het licht te brengen. Eventuele problemen helpen oplossen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Middelbareschoolonderwerpen onderwijzen

  Scholieren instrueren in de theorie en de praktijk van uw specialisatie in de middelbare school, rekening houdend met de leeftijd van de scholieren en de moderne onderwijsmethoden.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Studentendiscipline handhaven

  Zorg ervoor dat de leerlingen de in de school vastgestelde regels en gedragsregels volgen en passende maatregelen nemen in geval van overtreding of wangedrag.

 • In gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften

  Les geven aan leerlingen die gespecialiseerde aandacht nodig hebben, vaak in kleine groepen, om in te spelen op hun individuele behoeften, aandoeningen en handicaps. De psychologische, sociale, creatieve of fysieke ontwikkeling van kinderen en tieners bevorderen door middel van specifieke methoden zoals concentratieoefeningen, rollenspellen, bewegingstraining en schilderen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

Optionele kennis en vaardigheden

werken met elektronische leeromgevingen auditieve beperking mobiele beperking studenten helpen met materiaal onafhankelijkheid van studenten stimuleren communicatiestoornissen activiteiten aanmoedigen om motorische vaardigheden te ontwikkelen visuele beperking ontwikkelingsachterstand ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen bescherming van jonge personen promoten in lesmateriaal voorzien teamwork tussen studenten aanmoedigen toezicht houden op de speelplaats socialisatie bij adolescenten ouderavond organiseren middelen voor educatieve doeleinden beheren reiniging van de werkplek lesoverzicht ontwikkelen helpen bij de organisatie van schoolevenementen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten gedragsstoornissen digitale geletterdheid onderwijzen studenten begeleiden op schoolreis studenten raadplegen over leerinhoud aanwezigheidslijsten bijhouden kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

Source: Sisyphus ODB