Beroep leerlingbegeleider

Onderwijsbegeleiders bieden praktische en emotionele ondersteuning aan studenten in een onderwijsinstelling, in kleine groepen, in klaslokalen of individueel. Ze fungeren als een toegankelijke aanspreekpunt met wie studenten contact kunnen opnemen voor een breed scala aan onderwerpen. De onderwijsbegeleider kan advies geven over persoonlijke problemen, zoals sociale integratie en gedragskwesties, en over schoolgerelateerde zaken, zoals het opstellen van adequate leerplanningen, het bespreken van testscores en het informeren van leerlingen over mogelijkheden voor verder onderwijs. Zij kunnen nauw samenwerken met een maatschappelijk werker en/of schoolpsycholoog van de school en indien nodig doorverwijzen naar andere ondersteunende diensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen consultancy, coaching

 • Filosoof
 • Specialist onderwijsmethoden
 • Studieadviseur

Kennis

 • Begeleidingsmethodes

  Begeleidingstechnieken die in verschillende omgevingen en bij verschillende groepen en individuen worden gebruikt, in het bijzonder wanneer het gaat om methoden voor toezicht en bemiddeling in het begeleidingsproces.

 • Crisisinterventie

  Copingstrategieën toepassen in crisisgevallen waarmee personen in staat zijn hun problemen of angsten te boven te komen en psychologische problemen en stoornissen te vermijden.

 • Cliëntgerichte begeleiding

  Werkwijze waarbij cliënten worden aangemoedigd zich te concentreren op hoe zij zich tijdens de begeleidingssessie voelen, om te kunnen zoeken naar de meest geschikte oplossingen.

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

 • Psychologische ontwikkeling van jongeren

  Inzicht in de ontwikkelingen en de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren, het observeren van het gedrag en relaties om ontwikkelingsvertraging op te sporen.

 • Analyse van leerbehoeften

  Het proces van het analyseren van de leerbehoeften van een student door observatie en tests, mogelijk gevolgd door de diagnose van een leerstoornis en een plan voor aanvullende ondersteuning.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Educatieve testen afnemen

  Psychologische en educatieve tests uitvoeren met betrekking tot de persoonlijke interesses, de persoonlijkheid, de cognitieve vaardigheden, de talenkennis of de wiskundige vaardigheden van een student.

 • Welzijn van kinderen ondersteunen

  Een omgeving bieden die kinderen ondersteunt en waardeert en hen helpt hun eigen gevoelens en relaties met anderen te beheren.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Communiceren over het welzijn van jongeren

  Over het gedrag en het welzijn van jongeren communiceren met ouders, scholen en andere mensen die belast zijn met de opvoeding en het onderwijs van jongeren.

 • Onderwijsbehoeften identificeren

  In kaart brengen van de behoeften van studenten, organisaties en ondernemingen wat betreft de verstrekking van onderwijs om te helpen bij de ontwikkeling van leerplannen en het onderwijsbeleid.

 • Problemen aanpakken die de academische vooruitgang belemmeren

  Problemen aanpakken die de schoolvoortgang van een leerling kunnen blokkeren, zoals sociale, psychologische, emotionele of fysieke problemen, door middel van counseling en interventiemethoden.

 • Gedrag van studenten volgen

  Het sociale gedrag van studenten volgen om ongewone zaken aan het licht te brengen. Eventuele problemen helpen oplossen.

 • Contacten onderhouden met onderwijsinstellingen

  Communicatie en samenwerking voor de levering van studiemateriaal (bijv. boeken) aan onderwijsinstellingen.

 • Ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen

  Met meerdere partijen communiceren, waaronder leerkrachten en de familie van de student, ter bespreking van het gedrag van de student of diens academische prestaties.

 • Communiceren met jongeren

  Gebruik maken van verbale en non-verbale communicatie en communiceren door middel van schrijven, via elektronische middelen of via tekeningen. Uw communicatie aanpassen aan de leeftijd, behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren en cultuur van kinderen en jongeren.

 • Studenten begeleiden

  Begeleiding van studenten met educatieve, loopbaangerelateerde of persoonlijke zaken zoals studiekeuze, aanpassing van school en sociale integratie, carrièreverkenning en -planning, en gezinsproblemen.

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijs binnen de eigen gemeenschap aandacht tonen voor de situatie van studenten loopbaanbegeleiding bieden volwassenenonderwijs studenten bijstaan bij het leren toezicht houden op buitenschoolse activiteiten helpen bij de organisatie van schoolevenementen onderwijsinstellingen inspecteren bakkerij-ingrediënten contacten onderhouden met pedagogische medewerkers gedragsstoornissen psychologische begeleidingsmethoden crisisinterventie toepassen procedures in het hoger onderwijs informatie over studieprogramma’s geven schoolpsychologie procedures in het secundair onderwijs contacten onderhouden met ouders van kinderen ontwikkelingspsychologie onderwijswet veiligheid van studenten garanderen educatief netwerk oprichten psychologie in het beroepsonderwijs werken samenwerken met onderwijsdeskundigen informatie over de financiering van onderwijs geven procedures in het lager onderwijs productiemethoden bakkerij beoordelingsprocessen advies geven over leermethoden onderwijsactiviteiten organiseren

Source: Sisyphus ODB