Beroep leerondersteuner

Leraren in het leerproces helpen studenten met algemene leerproblemen. Leerondersteuning moet gericht zijn op basisvaardigheden zoals rekenvaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid, en aldus vakken zoals schrijven, lezen, wiskunde en talen onderwijzen en werken voor een onderwijsinstelling zoals een basis- of middelbare school. Zij steunen studenten in hun schoolwerk, strategieën voor het leren van een plan, bepalen hun leerbehoeften en de vooruitgang, en handelen dienovereenkomstig. Ze kunnen werken in verschillende onderwijsinstellingen en fungeren als ondersteuning voor andere leerkrachten of hun eigen klasse beheren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Communiceren met jongeren

  Gebruik maken van verbale en non-verbale communicatie en communiceren door middel van schrijven, via elektronische middelen of via tekeningen. Uw communicatie aanpassen aan de leeftijd, behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren en cultuur van kinderen en jongeren.

 • Onderwijsbehoeften identificeren

  In kaart brengen van de behoeften van studenten, organisaties en ondernemingen wat betreft de verstrekking van onderwijs om te helpen bij de ontwikkeling van leerplannen en het onderwijsbeleid.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten

  Rekening houden met de persoonlijke achtergrond van de studenten bij het lesgeven en daarbij empathie en respect tonen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Leerondersteuning bieden

  De nodige ondersteuning bieden aan studenten met algemene leerproblemen op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid en rekenvaardigheid om het leren te vergemakkelijken door de ontwikkelingsbehoeften en -voorkeuren van de lerende te beoordelen. Het ontwerpen van formele en informele leerresultaten en het leveren van materiaal dat het leren en de ontwikkeling bevordert.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Studenten privéles geven

  Particuliere, aanvullende instructies verstrekken aan studenten om hun leerproces te verbeteren. Studenten ondersteunen en begeleiden die moeite hebben met een bepaald onderwerp of die leermoeilijkheden hebben.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

Optionele kennis en vaardigheden

schrijven aanleren wiskunde indicatoren van een begaafde leerling herkennen procedures in het lager onderwijs toezicht houden op de speelplaats individuele lesplannen opstellen aanwezigheidslijsten bijhouden preteaching-methoden toepassen studenten begeleiden werken met elektronische leeromgevingen helpen bij de organisatie van schoolevenementen grammatica ouderavond organiseren studenten begeleiden op schoolreis kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen studenten helpen met materiaal begaafde studenten begeleiden leesstrategieën aanleren analyse van leerbehoeften middelen voor educatieve doeleinden beheren taalonderwijsmethoden onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften ondersteuning aan leerkrachten bieden principes van teamwerk schoolpsychologie teamwork tussen studenten aanmoedigen talen onderwijzen gedragsstoornissen contacten onderhouden met ouders van kinderen ontwikkeling van de jeugd beoordelen leerstoornissen identificeren procedures in het secundair onderwijs spelling wiskunde onderwijzen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten

Source: Sisyphus ODB