Beroep leraar gebarentaal

Leerkrachten van gebarentaal in gebarentaal aanbieden leerlingen in gebarentaal aangeboden te krijgen. Zij onderwijzen gebarentaal aan beide leerlingen met of zonder speciale onderwijsbehoeften zoals doofheid. Zij organiseren hun klassen door gebruik te maken van diverse lesmaterialen, actief samen te werken met de groep, en hun individuele vooruitgang door middel van opdrachten en onderzoeken te beoordelen en te beoordelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gehoorverlies

  Optreden, oorzaken en symptomen van gehoorschade, wat betekent dat een persoon niet of slechts gedeeltelijk kan horen.

 • Taalonderwijsmethoden

  De technieken die worden gebruikt om leerlingen een vreemde taal te onderwijzen, zoals audio-linguaal, communicatief taalonderwijs (CLT) en onderdompeling.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Leermateriaal voor personen met bijzondere behoeften

  De materialen die door docenten in het speciaal onderwijs worden gebruikt voor de lessen aan hun leerlingen, en meer in het bijzonder sensorische apparatuur en materiaal voor het simuleren van motorische vaardigheden.

 • Communicatie bij auditieve beperkingen

  Fonologische, morfologische en syntactische aspecten en kenmerken van menselijke communicatie voor personen met een gehoorbeschadiging.

 • Gebarentaal

  Een communicatiesysteem met visuele gebaren en tekens, dat gebruikt wordt door slechthorenden.  

 • Auditieve beperking

  Aantasting van het vermogen om geluiden op natuurlijke wijze te onderscheiden en te verwerken.

 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften

  De lesmethoden, apparatuur en instellingen die worden gebruikt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen op school of in de gemeenschap.

 • Communicatiestoornissen

  De storing in het vermogen van een persoon om tijdens taal-, hoor- en spraakprocessen concepten in verschillende vormen - bijv. verbaal, non-verbaal of grafisch - te begrijpen, te verwerken en te delen.

Vaardigheden

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Gebarentaal onderwijzen

  Studenten met hoorproblemen onderwijzen in de theorie en de praktijk van gebarentaal, en meer specifiek in het begrijpen, gebruiken en interpreteren van deze tekens.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Talen onderwijzen

  Leerlingen onderwijzen in de theorie en praktijk van een taal. Gebruiken van een breed assortiment aan onderwijs- en leertechnieken om de vaardigheid in het lezen, schrijven, luisteren en spreken in die taal te bevorderen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

in gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften onderzoek opvolgen over onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeften zorg voor personen met een handicap leerondersteuning bieden onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student werken met elektronische leeromgevingen studentendiscipline handhaven analyse van leerbehoeften soorten handicaps kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen studenten bijstaan bij het leren mensen met een gehoorstoornis ondersteunen studenten beoordelen contacten onderhouden met educatieve medewerkers leerproblemen klanten met bijzondere behoeften assisteren onafhankelijkheid van studenten stimuleren

Source: Sisyphus ODB