Beroep leraar speciaal onderwijs

Onderwijsgevenden, jongeren en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke handicap moeten met speciale onderwijsbehoeften werken. Zij gebruiken een reeks gespecialiseerde concepten, strategieën en instrumenten om de communicatie, mobiliteit, autonomie en sociale integratie van de lerenden te optimaliseren. Zij selecteren onderwijsmethoden en ondersteunen de middelen om individuele lerenden in staat te stellen hun potentieel voor zelfstandig wonen zo groot mogelijk te maken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften

  De lesmethoden, apparatuur en instellingen die worden gebruikt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen op school of in de gemeenschap.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Soorten handicaps

  De aard en de soorten van handicaps die van invloed zijn op mensen, zoals lichamelijke, cognitieve, mentale, zintuiglijke, emotionele of met betrekking op de ontwikkeling, en de specifieke behoeften en toegangsvereisten van personen met een handicap.

 • Leermateriaal voor personen met bijzondere behoeften

  De materialen die door docenten in het speciaal onderwijs worden gebruikt voor de lessen aan hun leerlingen, en meer in het bijzonder sensorische apparatuur en materiaal voor het simuleren van motorische vaardigheden.

 • Analyse van leerbehoeften

  Het proces van het analyseren van de leerbehoeften van een student door observatie en tests, mogelijk gevolgd door de diagnose van een leerstoornis en een plan voor aanvullende ondersteuning.

 • Zorg voor personen met een handicap

  De specifieke methoden en werkwijzen bij de zorg aan personen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en leerstoornissen.

 • Lichamelijke ontwikkeling van kinderen

  De ontwikkeling kunnen herkennen en beschrijven aan de hand van de volgende criteria: gewicht, lengte en hoofdomvang, voedingseisen, nierfunctie, hormonale invloeden op de ontwikkeling, reactie op stress en infectie.

Vaardigheden

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Onafhankelijkheid van studenten stimuleren

  Studenten met speciale behoeften aanmoedigen hun taken onafhankelijk uit te voeren, zonder de hulp van een mantelzorger en hen leren persoonlijke onafhankelijkheid te verwerven.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • In gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften

  Les geven aan leerlingen die gespecialiseerde aandacht nodig hebben, vaak in kleine groepen, om in te spelen op hun individuele behoeften, aandoeningen en handicaps. De psychologische, sociale, creatieve of fysieke ontwikkeling van kinderen en tieners bevorderen door middel van specifieke methoden zoals concentratieoefeningen, rollenspellen, bewegingstraining en schilderen.

 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen

  Kinderen en jongeren helpen hun sociale, emotionele en identiteitsbehoeften te beoordelen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen, hun zelfbeeld versterken en hun zelfafhankelijkheid verbeteren.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Omgaan met problemen van kinderen

  De preventie, vroegtijdige opsporing en problemeemoplossing van kinderen bevorderen, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingsachterstanden en -stoornissen, gedragsproblemen, functionele handicaps, sociale stress, geestelijke stoornissen, met inbegrip van depressie, en angststoornissen.

 • Welzijn van kinderen ondersteunen

  Een omgeving bieden die kinderen ondersteunt en waardeert en hen helpt hun eigen gevoelens en relaties met anderen te beheren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen

  De verschillende aspecten met betrekking tot de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren evalueren.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden

  Bevorderen en mogelijk maken van de ontwikkeling van de natuurlijke nieuwsgierigheid en de sociale en taalvaardigheden van kinderen door middel van creatieve en sociale activiteiten zoals het vertellen van verhalen, denkbeeldige spelletjes, liedjes, tekeningen en spelletjes.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren

  Uitvoeren van activiteiten met kinderen op grond van hun fysieke, emotionele, intellectuele en sociale behoeften door gebruik te maken van passende instrumenten en apparatuur die interactie en leeractiviteiten faciliteren.

 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen

  De ouders informeren over de geplande activiteiten, de verwachtingen van het programma en de individuele vooruitgang van de kinderen.

 • Kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen

  Kinderen met speciale behoeften helpen, hun behoeften bepalen, de apparatuur in de klas aanpassen, en hen helpen deel te nemen aan schoolactiviteiten.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

Optionele kennis en vaardigheden

creatieve voorstellingen organiseren reiniging van de werkplek toezicht houden op de speelplaats studenten beoordelen digitale geletterdheid onderwijzen veelvoorkomende kinderziekten studentendiscipline handhaven studenten begeleiden op schoolreis gedragsstoornissen auditieve beperking in lesmateriaal voorzien studenten raadplegen over leerinhoud gebarentaal onderwijzen middelbareschoolonderwerpen onderwijzen procedures in het lager onderwijs mensen met een gehoorstoornis ondersteunen lagereschoolonderwerpen onderwijzen activiteiten aanmoedigen om motorische vaardigheden te ontwikkelen middelen voor educatieve doeleinden beheren communicatie bij auditieve beperkingen visuele beperking leerondersteuning bieden bescherming van jonge personen promoten voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen communicatiestoornissen advies geven over lesplannen braille aanleren ontwikkelingsachterstand mobiele beperking werken met elektronische leeromgevingen leerproblemen procedures in het secundair onderwijs kleuterklasleerstof aanleren contacten onderhouden met pedagogische medewerkers contacten onderhouden met educatieve medewerkers kleuterschoolprocedures beoordelingsprocessen

Source: Sisyphus ODB