Beroep leraar steineronderwijs

Steiner leerkrachten leren leerlingen door middel van benaderingen die de filosofie en de beginselen van het (Weldorf) Steiner weergeven. Zij richten zich op praktische, praktische activiteiten in het curriculum en de instructie van hun klassen op een manier die de nadruk legt op de ontwikkeling van de sociale, creatieve en artistieke capaciteiten van de studenten. De leerkrachten van Steiner scholen instrueren studenten in soortgelijke onderwerpen als die in het standaardonderwijs, zij het met een andere benadering, en met uitzondering van een hoger aantal klassen die gericht zijn op creatieve en artistieke praktijken en theorie. Zij gebruiken onderwijstechnieken ter ondersteuning van de schoolfilosofie van Weldorf (Waldorf), evalueren de leerresultaten van de leerlingen en communiceren met andere schoolmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Principes van Steiner

  De principes en waarden van de ideologie van Steiner, waarin de grondslagen van antroposofie, morele verantwoordelijkheid, creativiteit, sociale competenties en het openstaan voor spiritualiteit centraal staan.

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen

  De ouders informeren over de geplande activiteiten, de verwachtingen van het programma en de individuele vooruitgang van de kinderen.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Huiswerk geven

  Aanvullende oefeningen en opdrachten verstrekken die de leerlingen thuis dienen voor te bereiden, deze op een duidelijke manier toelichten, en de deadline en de evaluatiemethode bepalen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Lagereschoolonderwerpen onderwijzen

  Leerlingen van de lagere school instrueren in de theorie en de praktijk van diverse vakken, zoals wiskunde, talen en natuurkunde, waarbij de inhoud van de cursus wordt opgebouwd op basis van de bestaande kennis van de studenten en hen aanmoedigen hun inzicht te verdiepen in de onderwerpen waarvoor zij belangstelling hebben.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren

  Uitvoeren van activiteiten met kinderen op grond van hun fysieke, emotionele, intellectuele en sociale behoeften door gebruik te maken van passende instrumenten en apparatuur die interactie en leeractiviteiten faciliteren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen

  Kinderen en jongeren helpen hun sociale, emotionele en identiteitsbehoeften te beoordelen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen, hun zelfbeeld versterken en hun zelfafhankelijkheid verbeteren.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Studentendiscipline handhaven

  Zorg ervoor dat de leerlingen de in de school vastgestelde regels en gedragsregels volgen en passende maatregelen nemen in geval van overtreding of wangedrag.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Pedagogische strategieën gebruiken om creatief engagement te bevorderen

  Aan anderen communiceren over het ontwikkelen en faciliteren van creatieve processen via het gebruik van een reeks taken en activiteiten die geschikt zijn voor de doelgroep.

 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen

  Studenten aanmoedigen om met anderen samen te werken in hun leerproces door in teamverband te werken, bijvoorbeeld via groepsactiviteiten.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Omgaan met problemen van kinderen

  De preventie, vroegtijdige opsporing en problemeemoplossing van kinderen bevorderen, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingsachterstanden en -stoornissen, gedragsproblemen, functionele handicaps, sociale stress, geestelijke stoornissen, met inbegrip van depressie, en angststoornissen.

 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid

  Werken met kinderen en jongeren om de vaardigheden en bekwaamheden in kaart te brengen die zij nodig zullen hebben om doelmatige burgers en volwassenen te worden en hen voor te bereiden op hun onafhankelijkheid.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Onderwijsstrategieën van Steiner toepassen

  Gebruik van de onderwijsmethoden van (Waldorf) Steiner, die de nadruk leggen op een evenwicht tussen artistiek, praktisch en intellectueel onderwijs en die de nadruk leggen op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en spirituele waarden bij het onderwijs van studenten.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over lesplannen ontwikkelingspsychologie naschoolse opvang bieden voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen werken met elektronische leeromgevingen in lesmateriaal voorzien reiniging van de werkplek ouderavond organiseren indicatoren van een begaafde leerling herkennen aanwezigheidslijsten bijhouden begaafde studenten begeleiden contacten onderhouden met pedagogische medewerkers middelen voor educatieve doeleinden beheren studenten raadplegen over leerinhoud studenten begeleiden op schoolreis lichamelijke ontwikkeling van kinderen gedragsstoornissen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden helpen bij de organisatie van schoolevenementen ontwikkeling van de jeugd beoordelen onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften creatieve voorstellingen organiseren toezicht houden op de speelplaats veelvoorkomende kinderziekten soorten handicaps

Source: Sisyphus ODB