Beroep leraar talenschool

Taalleraren onderwijzen niet-leeftijdspecifieke studenten in een taal die niet hun moedertaal is op een gespecialiseerde school, die niet gebonden is aan een opleidingsniveau. Zij richten zich minder op het academische aspect van het taalonderwijs, in tegenstelling tot taalleraren in het middelbaar en hoger onderwijs, maar in plaats van op de theorie en de praktijk die voor hun studenten het nuttigst zullen zijn in reële situaties, omdat zij de voorkeur geven aan zakelijke, immigratie- of recreatieve overwegingen. Zij organiseren hun klassen door gebruik te maken van diverse lesmaterialen, actief samen te werken met de groep, en hun individuele vooruitgang door middel van opdrachten en onderzoeken te beoordelen en te beoordelen, waarbij de nadruk wordt gelegd op actieve taalvaardigheden zoals schrijven en spreken.

Leraar talenschool: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Taalonderwijsmethoden

  De technieken die worden gebruikt om leerlingen een vreemde taal te onderwijzen, zoals audio-linguaal, communicatief taalonderwijs (CLT) en onderdompeling.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

Vaardigheden

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Pedagogische strategieën gebruiken om creatief engagement te bevorderen

  Aan anderen communiceren over het ontwikkelen en faciliteren van creatieve processen via het gebruik van een reeks taken en activiteiten die geschikt zijn voor de doelgroep.

 • Voorafgaande leerervaringen van studenten beoordelen

  De eerdere leerervaringen van studenten evalueren, met inbegrip van de academische vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden door middel van opdrachten, tests en examens.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten

  Rekening houden met de persoonlijke achtergrond van de studenten bij het lesgeven en daarbij empathie en respect tonen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Talen onderwijzen

  Leerlingen onderwijzen in de theorie en praktijk van een taal. Gebruiken van een breed assortiment aan onderwijs- en leertechnieken om de vaardigheid in het lezen, schrijven, luisteren en spreken in die taal te bevorderen.

 • Aanleren van gesproken taal begeleiden

  Actieve lessen begeleiden in vreemde talen, gericht op het spreken en evalueren van studenten over hun vorderingen met betrekking tot de uitspraak, de woordenschat en de grammatica door middel van mondelinge tests en opdrachten.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

werken met elektronische leeromgevingen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt migranten helpen zich te integreren in het gastland onderwijsadministratie volwassenenonderwijs geven studenten raadplegen over leerinhoud lessen leesvaardigheid engels als tweede taal geven teamwork tussen studenten aanmoedigen advies geven over lesplannen aanwezigheidslijsten bijhouden loopbaanbegeleiding bieden vertaaltechnieken aanleren persoonlijke administratie bijhouden studenten begeleiden op schoolreis etnolinguïstiek immigratieadvies geven onlinetraining leveren helpen bij de organisatie van schoolevenementen volwassenenonderwijs lesplannen ontwikkelen middelen voor educatieve doeleinden beheren principes van teamwerk huiswerk geven lessen engels als tweede taal geven opleidingen promoten examenvaardigheden van studenten verbeteren

Source: Sisyphus ODB