Beroep leraar volwassenenonderwijs

Leraren in het volwassenenonderwijs organiseren en onderwijzen programma’s die specifiek zijn ontworpen voor lerende volwassenen. Ze geven een breed spectrum aan onderwerpen, gaande van academische gebieden zoals wiskunde en geschiedenis tot opleiding voor persoonlijke ontwikkeling, technische expertise of praktische cursussen, zoals talen en ICT. Zij onderwijzen en ondersteunen volwassenen die ernaar streven hun kennis en hun persoonlijke en professionele vaardigheden te verruimen en/of om verdere kwalificaties te behalen. Onderwijsgevenden in het voortgezet onderwijs zijn van mening dat de eerdere kennis en het werk en de levenservaring van de lerenden in aanmerking worden genomen. Ze individualiseren en de studenten betrekken bij de planning en uitvoering van hun leeractiviteiten. Onderwijsgevenden in het volwassenenonderwijs moeten redelijke opdrachten en onderzoeken ontwerpen die geschikt zijn voor hun lerende volwassenen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verregaande kennis van het onderwijsonderwerp

  Het onderwerp, de inhoud en de methoden van de opleiding, verworven door het verrichten van onderzoek en het volgen van opleidingen.

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Volwassenenonderwijs

  Educatie voor volwassen studenten, zowel in een recreatief als in een academisch kader, gericht op zelfontwikkeling of om studenten beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

Vaardigheden

 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten

  Rekening houden met de persoonlijke achtergrond van de studenten bij het lesgeven en daarbij empathie en respect tonen.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Pedagogische strategieën gebruiken om creatief engagement te bevorderen

  Aan anderen communiceren over het ontwikkelen en faciliteren van creatieve processen via het gebruik van een reeks taken en activiteiten die geschikt zijn voor de doelgroep.

 • Onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en de relevantie ervan herkennen voor de opleiding van studenten.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Volwassenenonderwijs geven

  Volwassen studenten, die niet deelnemen aan het standaard hoger onderwijs, onderwijzen in de theorie en praktijk van een of meer vakken met als doel zelfverrijking, variërend van academische gebieden zoals wiskunde en geschiedenis tot praktische cursussen met inbegrip van talen en IT.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op buitenschoolse activiteiten loopbaanbegeleiding bieden studenten bijstaan bij het leren individuele lesplannen opstellen advies geven over lesplannen principes van teamwerk onderwijsadministratie helpen bij de organisatie van schoolevenementen studenten helpen met materiaal ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen digitale geletterdheid onderwijzen studenten raadplegen over leerinhoud opleidingen promoten lesplannen ontwikkelen projecten organiseren om aan onderwijsbehoeften te voldoen onlinetraining leveren persoonlijke administratie bijhouden teamwork tussen studenten aanmoedigen huiswerk geven werken met elektronische leeromgevingen middelen voor educatieve doeleinden beheren studenten begeleiden op schoolreis

Source: Sisyphus ODB