Beroep licentiemanager

Licentiemanagers houden toezicht op de licenties en rechten van een bedrijf met betrekking tot het gebruik van zijn producten of intellectuele eigendom. Zij zorgen ervoor dat derden de gespecificeerde overeenkomsten en contracten naleven en onderhandelen over de betrekkingen tussen beide partijen en onderhouden deze.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

Vaardigheden

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving

  Uitvoeren en controleren van de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke contract- en aankoopwetgeving.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Offertes van aannemers vergelijken

  Vergelijken van offertes voor de gunning van een opdracht om bepaalde opdrachten binnen een bepaalde termijn uit te voeren.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Naleving van licentieovereenkomsten controleren

  Ervoor zorgen dat de licentienemer goed op de hoogte is van alle voorwaarden, juridische aspecten en verlengingsaspecten van de verleende licentie.

 • Licentievergoedingen beheren

  De licentievergoedingen voor een in het kader van het intellectuele-eigendomsrecht aangeboden dienst/product behandelen en inspecteren.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Financiële risico’s beheren

  De financiële risico’s voorspellen en beheren, en procedures vaststellen om de gevolgen ervan te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen

  Voldoen aan de ethische gedragscode van gedragingen die door ondernemingen en bedrijven in het algemeen worden bevorderd en deze volgen. Ervoor zorgen dat de handelingen en activiteiten in overeenstemming zijn met de gedragscode en ethische activiteiten in de gehele toeleveringsketen.

 • Onderhandelen over gebruiksrechten

  Onderhandelen met de klanten over de precieze voorwaarden waaronder de dienst zal worden verkocht.

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Gebruiksbeleid vastleggen

  Het gebruiksbeleid voor licenties bepalen, verspreiden en bijwerken. Een gebruiksbeleid bepaalt wat juridisch aanvaardbaar is en wat niet, en in welke gevallen piraterij wordt gepleegd.

 • Portefeuilles van licentiehouders beheren

  Verwerking van gegevens en dossiers voor alle vergunninghouders die de producten, handelsmerken of diensten van een onderneming gebruiken in het kader van een licentieovereenkomst.

 • Licentieovereenkomsten ontwikkelen

  De voorwaarden en bepalingen opstellen met betrekking tot het toewijzen van beperkte gebruiksrechten voor eigendommen of diensten.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

Optionele kennis en vaardigheden

principes van teamwerk vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden bedrijf met veel zorg beheren verschillende talen spreken arbeidswet

Source: Sisyphus ODB