Beroep lobbyist

Lobbyisten fungeren als vertegenwoordigers voor het doel van een klant. Zij proberen wetgevers en beleidsmakers te overtuigen om wet- of regelgeving te maken in overeenstemming met de wensen van de klant, en zij onderhandelen met partijen die mogelijk tegenstrijdige belangen hebben. Zij voeren analytische en onderzoekstaken uit om ervoor te zorgen dat het belang van de klant op passende wijze bij de juiste partijen wordt bepleit. Zij overleggen ook met hun klanten over hun belangen en beleid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

Vaardigheden

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Diplomatieke beginselen toepassen

  De bij de totstandkoming van internationale verdragen betrokken processen volgen door onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van verschillende landen te voeren, de belangen van de eigen regering te beschermen en het compromis te vergemakkelijken.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Politieke onderhandelingen uitvoeren

  Het voeren van een debat en een argumentatieve dialoog in een politieke context, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderhandelingstechnieken die specifiek zijn voor de politieke context om het gewenste doel te bereiken, zorgen voor compromissen en samenwerkingsverbanden onderhouden.

 • Advies geven over conflictbeheersing

  Private of publieke organisaties adviseren over het toezicht op mogelijke conflictrisico’s en de ontwikkeling, en over methoden voor de oplossing van conflicten die specifiek zijn voor de geïdentificeerde conflicten.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Wetgevers beïnvloeden

  Invloed uitoefenen op de organisaties en personen die betrokken zijn bij het opstellen of wijzigen van wetgeving en wetten om het gewenste resultaat te bereiken, door te bepalen met welke partijen in contact te treden en gebruik te maken van overtuigende methoden om hun acties en besluiten te beïnvloeden.

Optionele kennis en vaardigheden

juridische terminologie advies geven over imago politieke wetenschappen advies geven over public relations bemiddelen bij onderhandelingen regeringsvertegenwoordiging retoriek samenwerkingsrelaties aangaan openbare onderzoeken uitvoeren officiële overeenkomsten bewerkstelligen internationale betrekkingen opbouwen argumenten overtuigend aanbrengen contacten onderhouden met politici toezicht houden op politieke conflicten risicofactoren inschatten juridisch onderzoek public relations verzorgen

Source: Sisyphus ODB