Beroep logistiek analist

Logistiek analisten stroomlijnen productie, vervoer, opslag en distributie van producten. Zij beoordelen problemen op het gebied van de productie en de toeleveringsketen om economisch efficiënte oplossingen te vinden. Zij helpen bedrijfsmanagers bij besluitvormingsprocessen en sturen programma’s aan die zijn opgezet voor het verstrekken van logistieke technologie aan onderaannemers, managers en klanten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Groene logistiek

  Op de hoogte zijn van groene logistiek, waar aanzienlijke inspanningen worden geleverd om de ecologische impact van logistieke activiteiten tot een minimum te beperken.

 • Theory of constraints

  Beschikken over kennis van de theorie van de beperkingen en streven naar maximale efficiëntie van installaties, om de opbrengst van de toeleveringsketen en de winst van de onderneming te vergroten.

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

Vaardigheden

 • Productieworkflow verbeteren

  De productieworkflow verbeteren door het analyseren en ontwikkelen van logistieke plannen die van invloed zijn op de productie en de distributie.

 • Specifieke software voor gegevensanalyse gebruiken

  Gebruiken van specifieke software voor gegevensanalyse, waaronder statistieken, spreadsheets en databases. Mogelijkheden verkennen om rapporten op te stellen voor managers, leidinggevenden of klanten.

 • Logistieke databanken beheren

  De databanken toegankelijk houden voor de gebruikers in de subsector logistiek en opslag.

 • Verbeteringen aan de toeleveringsketen met betrekking tot winsttoename begrijpen

  Interpreteren hoe de verbeteringen van de toeleveringsketen van invloed zullen zijn op de winsten van de onderneming. De verbetering van deze processen intensiveren, waardoor de toeleveringsketen op de meest doeltreffende wijze wordt gestroomlijnd en de meeste winst wordt gegenereerd.

 • Logistieke prijssystemen beheren

  Logistieke prijssystemen beheren; ervoor zorgen dat de prijzen een goede afspiegeling zijn van de kosten.

 • Knelpunten opsporen

  Knelpunten in de toeleveringsketen in kaart brengen.

 • Contacten onderhouden met logistieke beheerteams

  Communiceren met het logistiek management om het serviceniveau te optimaliseren; de supply chain optimaliseren met een minimum aan uitgaven.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen

  Uitwerken en implementeren van plannen om de efficiëntie te verhogen en afval te verminderen tijdens logistieke operaties.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Netwerken van transportbedrijven analyseren

  Verschillende transportnetwerken analyseren om de meest efficiënte configuratie van transportmodi te organiseren. De netwerken analyseren die erop gericht zijn de laagste kosten en een maximale efficiëntie te bereiken.

 • Ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen

  De ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen door basisgegevens te produceren zoals bepaald door het proces van de exploitatiebegroting.

 • Distributiebeheersprocedures controleren

  Ontwikkelen en controleren van distributieprocedures om de uitgaven te minimaliseren en de klanttevredenheid te maximaliseren.

 • Databanken over vrachttarieven beheren

  Databases voor vrachttarieven ontwikkelen en onderhouden voor gebruik door afdelingen van de toeleveringsketen om de meest kostenefficiënte wijze van vervoer te bepalen en vast te stellen.

 • Systeemanalyses uitvoeren

  Systeemanalyses uitvoeren en berekenen in hoeverre veranderingen van invloed kunnen zijn op de resultaten.

 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren

  De trends en evoluties in supply chain-activiteiten analyseren en voorstellen met betrekking tot technologie, efficiëntiesystemen, soorten verzonden producten en logistieke vereisten voor verzendingen, om voorop te blijven lopen in supply chain-methoden.

 • Logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken

  De toeleveringsketen- en de vervoersgegevens lezen en interpreteren. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de bevindingen analyseren aan de hand van methoden als datamining, datamodellering en kosten-batenanalyse.

 • Op een economisch efficiënte manier werken

  Zo efficiënt mogelijk werkprocessen uitvoeren, waarbij het afval van materialen, tijd en energie zoveel mogelijk wordt vermeden.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensanalyses uitvoeren risicofactoren inschatten zelfvertrouwen tonen analytische wiskundige berekeningen uitvoeren ict-problemen oplossen online analytische verwerking zelforganisatie plannen analytische inzichten communiceren beschikken over computervaardigheden evolutie van economische voorspellingen verschillende communicatiekanalen gebruiken analytisch denken

Source: Sisyphus ODB