Beroep logopedist

logopedist
Credits: Shutterstock.com

Spraak- en taaltherapeuten richten zich op de etiologie, beoordeling, diagnose, behandeling en preventie van communicatie- en slikstoornissen bij mensen van alle leeftijden om hen te helpen het vermogen om zowel verbaal als non-verbaal te communiceren te behouden, te bevorderen, te verbeteren, te initiëren of te herstellen. Ze richten zich op de ontwikkeling van taal-, spraak-, stem- en gehoorfuncties, en stoornissen en beperkingen op craniaal, gezichts- en orale gebied.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken logopedist

 • Analyseert en stelt de diagnose vast van de aard en mate van spraak-, taal-, vloeiendheid-, stem- en slikgebreken, door testresultaten, medische informatie en achtergrondinformatie te evalueren.
 • Stelt een behandelplan op voor de cliënt.
 • Leert cliënten hoe te communiceren, bijv. door hen te leren hoe ze geluiden kunnen maken en hoe ze hun stem, mondelinge en schriftelijke vaardigheden kunnen verbeteren.
 • Leert cliënten hoe ze hun ademhaling en hun tong-, kaak- en/of gezichtspieren kunnen versterken of hoe ze compenserende strategieën kunnen gebruiken.
 • Adviseert familieleden van cliënten over hoe om te gaan met communicatiestoornissen (bijv. door communicatietechnieken, het herkennen en veranderen van gedrag, etc.).
 • Houdt toezicht op de voortgang van de cliënten en past zonodig de behandeling daarop aan.
 • Houdt verslagen bij van de beginevaluatie, de voortgang en het ontslaan van cliënten.
 • Overlegt met andere professionals, bijv. onderwijs-, medisch-, tandheelkundig- en andere gezondheidsprofessionals.
 • Voert onderzoek uit op het gebied van spraak- en taalproblemen.
 • Ontwerpt en ontwikkelt technieken of instrumenten voor het diagnosticeren en behandelen van spraakproblemen.

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Afslank consulent
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Creatief therapeut
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psycholoog
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Kennis

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Audiologie

  De wetenschap van het gehoor, het evenwicht en andere daarmee samenhangende stoornissen en aandoeningen die kenmerkend zijn voor volwassenen of kinderen.

 • Fonetiek

  De fysische eigenschappen van spraakgeluiden, zoals de wijze waarop ze worden voortgebracht, hun akoestische eigenschappen en hun neurofysiologische status.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Gedragsneurologie

  De verbanden tussen neurowetenschap en gedrag, de zorg voor personen met gedragsstoornissen die zijn geworteld in neurologische problemen.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Logopedie

  De theorieën en methoden met betrekking tot stem-, spraak-, taal- en articulatiestoornissen van kinderen en volwassenen, aangeboren of gerelateerd aan ongevallen of ziekten.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Foniatrie

  De studie van de oorzaken en de behandeling van verschillende disfuncties van de stembanden, het strottenhoofd (zoals kanker van het strottenhoofd), de mond of de longen die het vaakst leiden tot spraakstoornissen.

 • Neuropsychologie

  De manier waarop psychologische processen invloed hebben op het menselijk brein, zijn structuur en werking.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Liplezen

  De methoden die worden gebruikt om spraak te begrijpen door de bewegingen van de lippen, het gezicht en de tong te interpreteren. Deze methoden worden gebruikt door mensen die een gehoorbeschadiging hebben of om mensen vanaf een zekere afstand te begrijpen.

 • Psychiatrie

  Psychiatrie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Bewegingstechnieken

  De verschillende soorten bewegingen en fysieke houdingen die worden uitgevoerd/aangenomen met het oog op ontspanning, integratie van lichaam en geest, stressvermindering, soepelheid, core-ondersteuning en revalidatie, en die vereist zijn of de basis vormen voor de uitoefening van de beroepsprestaties.

 • Gezichtsgymnastiek

  Methoden en technieken voor oefening van de gezichtsspieren.

 • Otorinolaryngologische aandoeningen

  De pathogenese, diagnose en behandeling van otorinolaryngologische aandoeningen.

 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften

  De lesmethoden, apparatuur en instellingen die worden gebruikt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen op school of in de gemeenschap.

 • Linguïstiek

  De wetenschappelijke studie van de taal en de drie aspecten daarvan, de vorm van de taal, de betekenis van de taal en de taal in context.

 • Neurologie

  Neurologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Gehoorverlies

  Optreden, oorzaken en symptomen van gehoorschade, wat betekent dat een persoon niet of slechts gedeeltelijk kan horen.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Audiometrie

  De wijze waarop de gehoorscherpte wordt gemeten, specifiek in verband met geluidssterkte, toonhoogte en toonzuiverheid, voor de diagnose van gehoorbeschadiging en aanverwante stoornissen.

 • Spraaktechnieken

  De geschiedenis en de kenmerken van ademhaling, stem en spraaktechnieken.

 • Gebarentaal

  Een communicatiesysteem met visuele gebaren en tekens, dat gebruikt wordt door slechthorenden.  

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

Vaardigheden

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Goede gewoonten promoten om communicatiestoornissen te vermijden

  Goede gewoonten promoten om communicatiestoornissen of misvormingen te voorkomen die de communicatie, het slikken of het gehoor beïnvloeden.

 • Therapiesessies uitvoeren

  Werken in sessies met individuen of groepen om therapie te geven in een gecontroleerde omgeving.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Slikproblemen behandelen

  Samenwerken met patiënten bij het ontwikkelen en versterken van de spieren die worden gebruikt om te slikken.

 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie

  Een individueel behandelingsplan opstellen, in samenwerking met de betrokkene, proberen om het af te stemmen op zijn of haar behoeften, situatie en behandelingsdoelstellingen, om de waarschijnlijkheid van therapeutisch voordeel te maximaliseren; rekening houden met alle mogelijke persoonlijke, maatschappelijke en systematische barrières die de behandeling kunnen tegenwerken.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Advies geven over communicatiestoornissen

  Begeleiden van patiënten en zorgverleners bij het omgaan met communicatiestoornissen.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Onderzoek uitvoeren over onderwerpen in verband met spraak

  Onderzoek uitvoeren en leiden naar onderwerpen die verband houden met spraak, de resultaten rapporteren om te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe of de verfijning van bestaande procedures, technologie of behandelingen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Communicatiemethoden aanleren

  Selecteren van augmentatieve of alternatieve communicatiemethoden voor patiënten, zoals automatische apparaten en gebarentaal, en patiënten instrueren hoe ze deze moeten gebruiken. Patiënten met weinig of geen spraakvermogen leren hoe ze geluiden kunnen maken, hun stem kunnen verbeteren of hun taalvaardigheden kunnen verbeteren, zodat ze effectiever kunnen communiceren.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Zelfcontrole door gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen

  De gebruiker van de gezondheidszorg aanmoedigen om zelfcontrole uit te voeren door situatie- en ontwikkelingsanalyses over zichzelf uit te voeren. Bijstand verlenen aan de gebruiker van de gezondheidszorg om een zekere mate van zelfkritiek en zelfanalyse te ontwikkelen met betrekking tot zijn gedrag, acties, relaties en zelfbewustzijn.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Spraakstoornissen behandelen

  Spraaktherapie geven aan patiënten met leerproblemen zoals dyslexie, stotteren, articulatieproblemen, dyscalculie, slikstoornissen zoals dysfagie, , hersenaandoeningen zoals afasie of stemproblemen zoals dysfonie.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Geduld oefenen

  Geduld oefenen wanneer men geconfronteerd wordt met onverwachte vertragingen of andere wachtperiodes zonder geïrriteerd of gespannen te worden.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Spraakstoornissen vaststellen

  Beoordelen en diagnosticeren van spraak- en communicatiestoornissen van patiënten, waarbij een verscheidenheid aan oorzaken wordt geïdentificeerd, zoals aangeboren problemen of aandoeningen die na een beroerte of verwonding zijn ontstaan.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Patiënten advies geven over het verbeteren van de spraak

  Cliënten adviseren en instrueren over technieken zoals gebarentaal of liplezen om om te gaan met spraakstoornissen.

 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren

  Observeren van en rapporteren over de reactie van de gebruikers van de gezondheidszorg op de medische behandeling, toezicht houden op de voortgang of het verval van de gezondheidszorg op dagelijkse basis en wijziging van de procedures voor de behandeling, indien nodig.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Psychologische invloed van spraakstoornissen beoordelen

  Evalueren hoe spraakproblemen patiënten psychologisch beïnvloeden in hun onderwijs-, beroeps- of sociaal milieu.

 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten

  Via specifieke technieken en procedures van behandelingsbetrokkenheid de patiënt aanmoedigen om te veranderen en hem ervan overtuigen dat therapie kan helpen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Terugvalpreventie organiseren

  De patiënt of cliënt helpen bij het identificeren van en anticiperen op risicovolle situaties of externe en interne triggers. Hen ondersteunen bij het ontwikkelen van betere overlevingsstrategieën en back-upplannen voor het geval zich in de toekomst problemen voordoen.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek zorgen voor gepaste administratie van afspraken leiding geven aan een spraak- en taalteam bobath-therapie psychoakoestiek gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen autisme pedagogie vreemde talen gebruiken bij zorg visuele spraakinformatie klinische audit uitvoeren

Source: Sisyphus ODB