Beroep lokalisator

Lokalisators vertalen teksten naar de taal en cultuur van een specifieke doelgroep en passen ze aan die taal en cultuur aan. Zij zetten standaardvertalingen om in lokaal begrijpelijke teksten met culturele flair, zegswijzen en andere nuances die de vertaling rijker en betekenisvoller maken voor een culturele doelgroep.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Postediting

  Het controleren en corrigeren van een vertaling, gewoonlijk gegenereerd door een machine, en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de tekst in de doeltaal.

Vaardigheden

 • Begrippen in een taal vertalen

  Van de ene taal in een andere taal vertalen. Woorden en uitdrukkingen in andere talen afstemmen op hun overeenkomstige begrippen in andere talen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de boodschap en nuances van de oorspronkelijke tekst behouden blijven.

 • Vertaalstrategieën ontwikkelen

  Onderzoek verrichten om het onderwerp beter te begrijpen en de juiste vragen te formuleren om de benodigde informatie te verkrijgen.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Tekst cultureel aanpassen

  Aanpassing van de tekst, zodat de tekst in cultureel en taalkundig opzicht aanvaardbaar is voor de lezer, met behoud van het oorspronkelijke bericht en nuancering van de tekst.

 • Vertalingen reviseren

  Teksten in twee talen vergelijken en bewerken door de vertaalde tekst te lezen en deze te vergelijken met de originele tekst.

 • Geschreven inhoud aanbieden

  Informatie schriftelijk meedelen via digitale of gedrukte media in overeenstemming met de behoeften van de doelgroep. De inhoud structureren volgens specificaties en normen. Grammatica- en spellingsregels toepassen

 • Tags vertalen

  De tags van de ene taal naar de andere interpreteren en vertalen waarbij naar nauwkeurigheid in de doeltaal gestreefd wordt.

 • Materiaal begrijpen dat vertaald moet worden

  De inhoud en de thema’s van het te vertalen materiaal lezen en analyseren. De vertaler moet begrijpen wat er geschreven is om de inhoud zo goed mogelijk te vertalen. Woord-voor-woord vertaling is niet altijd mogelijk, en de vertaler moet de taal navigeren om de betekenis van de tekst zo goed mogelijk te bewaren.

 • Vertaalde teksten verbeteren

  Revisie, lezen en verbeteren van menselijke of machinevertalingen. De nauwkeurigheid en kwaliteit van vertalingen verbeteren.

 • Taalregels beheersen

  Beheersen van de technieken en praktijken van de talen die moeten worden vertaald. Dit omvat zowel uw eigen taal als vreemde talen. Vertrouwd zijn met de toepasselijke normen en regels en de juiste uitdrukkingen en woorden die moeten worden gebruikt, omschrijven.

 • Tekst proeflezen

  Een tekst grondig doorlezen, fouten zoeken, beoordelen en controleren om te garanderen dat de inhoud geschikt is voor publicatie.

 • Vertalingen nalezen

  Vertaalde werken grondig naleven om nauwkeurigheid te garanderen en ervoor te zorgen dat het beoogde doel wordt bereikt.

 • Oorspronkelijke tekst handhaven

  Teksten vertalen zonder iets toe te voegen, te wijzigen of weg te laten. Ervoor zorgen dat de oorspronkelijke boodschap wordt overgebracht. Uw eigen gevoelens en meningen niet uitdrukken.

 • Teksten vertalen

  Tekst vertalen van de ene taal naar de andere, de betekenis en de nuances van de oorspronkelijke tekst behouden, zonder dat er iets aan wordt toegevoegd, gewijzigd of weggelaten, en zonder de uitdrukking van persoonlijke gevoelens en meningen te vermijden.

 • Lokalisatietools gebruiken

  Een verscheidenheid aan vertaalinstrumenten gebruiken om de lokalisatie- en aanpassingsprocessen bij vertaalactiviteiten te vergemakkelijken.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Taalvaardigheden bijwerken

  Onderzoeken of oefenen van taalvaardigheden om op de hoogte te blijven van taalveranderingen om het beste te kunnen vertalen of interpreteren.

Optionele kennis en vaardigheden

culturele ontwikkelingen analyseren communiceren met de bewoners contacten onderhouden met reclamebureaus literatuur terminologiedatabases ontwikkelen soorten literatuurgenres reeds ontwikkeld spel aanpassen aan de markt vooraf opgestelde teksten lezen machinevertaling gebruiken software voor vertaalgeheugens gebruiken vertrouwelijkheid in acht nemen woordenboeken gebruiken speltesten bijwonen linguïstiek tekst voorafgaand aan vertaling analyseren semantiek antropologie vertaaltechnologieën evalueren productcatalogi ontwikkelen producttests uitvoeren transcreatie ongeziene vertaling verschillende talen spreken culturen bestuderen artistiek werk in een context plaatsen strategie voor contentmarketing kwaliteitsnormen voor vertaling volgen terminologie

Source: Sisyphus ODB