Beroep loterijmanager

Loterijmanagers organiseren en coördineren de activiteiten van een loterijorganisatie. Zij houden toezicht op de dagelijkse bedrijfsvoering en vergemakkelijken de communicatie tussen het personeel en de klanten. Zij toetsen de loterijprocedures, regelen de prijzen, leiden personeel op en streven naar verbetering van de winstgevendheid van hun bedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor alle loterijactiviteiten en zorgen ervoor dat de relevante loterijregels en -voorschriften worden nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Beleid van loterijbedrijven

  De regels en het beleid van een bedrijf dat betrokken is bij de loterijactiviteiten.

 • Loterijuitrusting

  Loterijmatrices en wedsystemen waarbij weddenschappen in een pool worden aangegaan. 

Vaardigheden

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Audit organiseren

  Het organiseren van een systematisch onderzoek van boeken, rekeningen, documenten en vouchers om na te gaan in hoeverre de jaarrekeningen een getrouw beeld geven, en om ervoor te zorgen dat de boekhouding naar behoren wordt bijgehouden, zoals vereist door de wet.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Loterijapparatuur onderhouden

  Beheren van de loterij-apparatuur (mechanica en elektronica) en toezicht houden op de verkoopprocedures.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Loterijactiviteiten beheren

  Alle loterijactiviteiten beheren om ervoor te zorgen dat de activiteiten goed worden uitgevoerd. Procedureproblemen vaststellen en ervoor zorgen dat alle loterijactiviteiten verlopen volgens de wet en de regels van de organisatie. Zorgen voor de financiering van loterijprijzen en actieplannen implementeren om de duurzaamheid van de loterijorganisatie te waarborgen.

 • Fondsen werven

  Activiteiten uitvoeren die middelen bijeenbrengen voor een organisatie of campagne, zoals het praten met het publiek, het bijeenbrengen van middelen bij inzamelingsacties of andere algemene evenementen en het gebruik van instrumenten voor online inzamelingsacties.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Salarissen beheren

  Beheren van en verantwoordelijkheid dragen voor de ontvangst van het loon van werknemers, de salarissen en uitkeringsregelingen bekijken en het management adviseren over salaris- en andere arbeidsvoorwaarden.

 • Vrijwilligers leiden

  De taken, werving, programma’s en budgetten van vrijwilligers beheren.

 • Winstgevendheid beheren

  Regelmatige herziening van de verkoop- en winstcijfers.

 • Procesoptimalisering leiden

  Leiding geven aan de procesoptimalisering met behulp van statistische gegevens. Experimenten ontwerpen met betrekking tot de productiecontrole- en procesbeheermodellen.

 • Fondsenwerving beheren

  Fondswervingsactiviteiten initiëren met beheer van de plaats, de betrokken teams, de oorzaken en de budgetten.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Bedrijven promoten

  Altijd proberen om de onderneming in het best mogelijke daglicht te plaatsen en om extra inspanning te leveren om te zorgen voor de best mogelijke ervaring in de club voor zowel personeel als klanten. Alle clubactiviteiten uitleggen aan en actief promoten bij klanten.

 • Gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen

  Het gebruik van recreationele voorzieningen plannen.

 • Vrijwilligers betrekken

  Vrijwilligers binnen de organisatie of binnen een afdeling van de organisatie werven, motiveren en leiden. De relatie met vrijwilligers beheren van vóór de aanvang van hun verbintenis als vrijwilliger, tijdens de hele periode bij de organisatie, tot na de beëindiging van hun formele vrijwilligersovereenkomst.

 • Databases beheren

  Databaseontwerpschema's en -modellen toepassen, gegevensafhankelijkheden definiëren, querytalen en databasebeheersystemen (DBMS) gebruiken om databases te ontwikkelen en te beheren.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

Optionele kennis en vaardigheden

kaarten verkopen klachten van klanten afhandelen taakgegevens bijhouden boekhouding activiteiten delegeren financieel beheer recreatieve activiteiten promoten financiële draagkracht contacten leggen met financiers recreatieactiviteiten logistiek beheren

Source: Sisyphus ODB