Beroep magazijnchef

Magazijnchefs dragen de verantwoordelijkheid voor opslagfaciliteiten. Zij beheren daarin de activiteiten en het personeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen

  Het geheel van veiligheidsprocedures en -voorschriften voor opslagplaatsen dat is bedoeld om incidenten en gevaren te voorkomen. Veiligheidsvoorschriften naleven en apparatuur inspecteren.

 • Opslagactiviteiten

  Kennis van de basisbeginselen en praktijken van magazijnwerkzaamheden, zoals goederenopslag. Inzicht verkrijgen in en voldoen aan de behoeften en vereisten van de klant, terwijl tegelijkertijd de magazijnuitrusting, -ruimte en -werkers op doeltreffende wijze worden gebruikt.

 • Regelgeving inzake opslag

  Beschikken over kennis van plaatselijke wet- en regelgeving voor opslag en deze naleven; bijblijven door het bestuderen van bestaande en nieuwe wetgeving.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Goederen die worden vervoerd vanuit opslagfaciliteiten

  Ken de goederen die via een opslagruimte worden vervoerd. Inzicht in de wettelijke en veiligheidsvoorschriften van goederen en de gevaren die hieraan verbonden kunnen zijn, oplossingen en correcte aanwijzingen voor de behandeling van goederen.

Vaardigheden

 • Medewerkers opleiden in magazijnbeheer

  De nodige trainingsactiviteiten en opleidingsprogramma’s in magazijnbeheer voor het personeel van het bedrijf uitvoeren.

 • Productiviteitsdoelstellingen halen

  Methoden bedenken om een verbetering van de productiviteit te bepalen en de te bereiken doelstellingen en de benodigde tijd en middelen aan te passen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Fysieke toestand van magazijnen onderhouden

  Nieuwe magazijnindelingen ontwikkelen en implementeren om de faciliteiten in goede staat te houden; werkorders uitbrengen voor reparatie- en vervangingshandelingen.

 • In een logistiek team werken

  Het vermogen om met vertrouwen te werken binnen een logistiek team, waarbij elk lid van het team een rol vervult die is ontworpen om de efficiëntie van het geheel te verhogen.

 • Veiligheid van opgeslagen voorraad garanderen

  Ervoor zorgen dat producten op de juiste wijze worden opgeslagen. Respecteren van de veiligheidsprocedures.

 • Werksfeer van continue verbetering creëren

  Werken met managementpraktijken zoals continue verbetering, preventief onderhoud. Aandacht besteden aan probleemoplossing en principes van teamwerk.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • Magazijnbeheersystemen beheren

  Software gebruiken om materialen in een magazijn op te slaan; opslagactiviteiten omvatten verzending, ontvangst en picking.

 • Kostenberekeningen uitvoeren

  Het uitvoeren van de kostengerelateerde activiteiten en operaties binnen de boekhoudkundige activiteiten zoals standaard kostenontwikkeling, gemiddelde prijsanalyse, analyse van marge- en kostenratio's, voorraadbeheer en variantieanalyse. Rapporteren van de resultaten aan het management en adviseren over mogelijke acties om de kosten te beheersen en te verminderen.

 • Magazijnactiviteiten beheren

  Beheren van magazijnactiviteiten zoals het leveren van orders en het aanhouden van voorraden; controleren van de veiligheid en risicopreventie in het magazijn; volgen van plannen om de supply chain zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Controlesystemen voor voorraad onderhouden

  Voorraadcontrolesystemen up-to-date houden en zorgen voor een accurate inventarisatie.

 • Zorgen voor efficiënt gebruik van magazijnruimtes

  Efficiënt gebruik maken van de opslagruimte om maximale efficiëntie te waarborgen en tegelijk te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van milieu en begroting.

 • Verzending van producten plannen

  Regelen en plannen van de verzending van de goederen volgens het schema.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Toezicht houden op vrachtgerelateerde financiële documentatie

  Toezicht houden op de juistheid van de vrachtfacturering

 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen

  De betekenis begrijpen van financiële basisbegrippen en -termen die in bedrijven en financiële instellingen of organisaties worden gebruikt.

 • Beveiligingsprocedures voor magazijnactiviteiten bewaken

  Toezien op en handhaven van procedures voor beveiligingsdoeleinden.

 • Verzendingssoftwaresystemen beheren

  Verzendingssoftwaresystemen beheren om taken zoals het genereren van werkorders, routeplanning en andere activiteiten uit te voeren.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Externe logistieke dienstverleners beheren

  Coördineren van aanbieders van diensten in verband met opslag en vervoer.

 • Bedrijfsprocessen verbeteren

  Het optimaliseren van de activiteiten van een organisatie met het oog op efficiëntie. Bestaande zakelijke activiteiten analyseren en aanpassen om nieuwe doelstellingen te formuleren en nieuwe doelstellingen te bereiken.

 • Medewerkers begeleiden

  De prestaties van de werknemers beheren en verbeteren door personen of groepen te coachen hoe de specifieke methoden, vaardigheden of vaardigheden kunnen worden geoptimaliseerd door middel van aangepaste coachingmanieren en -methoden. Nieuw personeel opleiden en hen helpen bij het leren van nieuwe bedrijfssystemen.

 • Opslagruimten bewaken

  Houd toezicht op en organiseer de ruimte waarin de producten worden opgeslagen.

 • Databanken van magazijnen bijhouden

  Databanken van magazijnen bijhouden en toegankelijk houden voor meerdere gebruikers.

 • Toekomstige capaciteitsvereisten plannen

  Een solide businessplan ontwikkelen voor toekomstige capaciteitsvereisten; bepalen of een bedrijf al dan niet in staat is om aan de vraag naar zijn producten of diensten te voldoen.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Organisatie van magazijnen beheren

  De organisatie beheren en de lay-out ontwerpen van magazijnen en het personeel; acties ondernemen om maximale veiligheid en risicopreventie te garanderen.

 • Bevoorrading van producten plannen

  Bepalen waar en hoe de goederen in het magazijn worden opgeslagen.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Toezicht houden op waardetoevoegende activiteiten van magazijnen

  Toezicht houden op opslagactiviteiten zoals opslag en ontvangst, en verzending van diverse waren zoals levensmiddelen, dranken, kleding en huishoudelijke producten.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Dienstroosters opstellen

  Plannen van de tijd en diensten van het personeel om de eisen van het bedrijf te weerspiegelen.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op de werkzaamheden van verschillende ploegendiensten betrouwbaar handelen beschikken over computervaardigheden zelfvertrouwen tonen bijgewerkte professionele kennis onderhouden diensten op een flexibele manier uitvoeren rapporten presenteren logische redeneringen gebruiken budgetten beheren schriftelijke verslagen inzake werk analyseren statistiek brandbestrijdingssystemen bijzondere vereisten voor opgeslagen goederen garanderen

Source: Sisyphus ODB