Beroep magazijnmedewerker

Magazijnmedewerkers houden zich bezig met de correcte afhandeling, verpakking en opslag van materialen in een magazijn. Zij ontvangen goederen, etiketteren deze, controleren de kwaliteit, slaan de goederen op en documenteren eventuele schade. Magazijnmedewerkers houden de voorraadniveaus in de gaten, houden een inventaris bij en verzenden goederen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten verpakkingen die worden gebruikt bij industrieel vervoer

  Kennis van verschillende soorten verpakkingsmaterialen die voor industriële verzendingen worden gebruikt, afhankelijk van het soort goederen dat moet worden verzonden. Naleving van de voorschriften betreffende de verpakking van goederen.

 • Coderingssysteem voor producten

  De verpakkingscodes en aanduidingen die vereist zijn voor de toepassing van deugdelijke procedures voor de behandeling van goederen.

 • Goederen die worden vervoerd vanuit opslagfaciliteiten

  Ken de goederen die via een opslagruimte worden vervoerd. Inzicht in de wettelijke en veiligheidsvoorschriften van goederen en de gevaren die hieraan verbonden kunnen zijn, oplossingen en correcte aanwijzingen voor de behandeling van goederen.

Vaardigheden

 • Papierwerk met betrekking tot magazijnvoorraden afhandelen

  Handel het papierwerk met betrekking de goederen direct na levering van de voorraad af; houd magazijnvoorraden bij; bereid facturen voor en maak ze op.

 • Goederen stapelen

  Goederen en geproduceerde producten in containers stapelen zonder speciale behandeling of procedure.

 • Industriële containers reinigen

  Industriële containers reinigen en ze voorbereiden in overeenstemming met specifieke voorschriften.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Producten laden voor verzending

  Goederen op dergelijke wijze laden dat ze veilig naar de ontvanger kunnen worden gezonden.

 • Riggingmateriaal gebruiken

  Gebruik van riggingmateriaal zoals kabels, touwen, katrollen en lieren om hoge structuren veilig te stellen.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Helpen bij het verplaatsen van zware vrachten

  Hulp bieden bij het verplaatsen van zware ladingen; een hijssysteem met touwen en kabels voor het verplaatsen van zware lading opstellen en bedienen.

 • Magazijnmaterialen gebruiken

  In staat zijn om voor het laden en de opslag laadpallets en soortgelijke gemotoriseerde magazijnuitrusting te gebruiken.

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Ruimtelijk bewustzijn hebben

  Wees bewust van uw positie en de ruimte om u heen. Begrijp de relatie van de objecten om u heen als er een verandering in positie is.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Goederen koppelen aan de gepaste verpakking volgens de veiligheidsprocedures

  Te verpakken goederen koppelen aan de gepaste beveiligingsuitrusting volgens passende beveiligingsprocedures.

 • Gegevensregistratiesystemen voor magazijnen gebruiken

  Gebruik van systemen voor het registreren van het product, de verpakking en het bestellen van informatie in specifieke formaten en soorten van registratie.

 • Controlesystemen voor voorraad onderhouden

  Voorraadcontrolesystemen up-to-date houden en zorgen voor een accurate inventarisatie.

 • Bestellingen verzenden

  Verpakken en leveren van de verpakte goederen aan een verzender.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Beschadigde goederen voor verzending identificeren

  Identificeren van beschadigde goederen vóór verpakking en verzending volgens de vastgestelde procedures.

 • Verzenddocumenten afhandelen

  Afhandelen van papierwerk dat informatie bevat over de overbrenging van goederen en die aan goederen wordt bevestigd met het oog op de verzending van goederen. Ervoor zorgen dat de identificatiegegevens volledig, zichtbaar en in overeenstemming met alle voorschriften zijn. De etiketten van het nummer van het product, de eindbestemming en de modelnummers controleren.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Fysieke toestand van magazijnen onderhouden

  Nieuwe magazijnindelingen ontwikkelen en implementeren om de faciliteiten in goede staat te houden; werkorders uitbrengen voor reparatie- en vervangingshandelingen.

 • Apparatuur om pakketten te verwerken bedienen

  Bedienen van elektrische verpakkingsverwerkingsapparatuur en besturingssystemen.

 • Technieken toepassen om goederen in containers te stapelen

  Technieken toepassen om goederen in containers te stapelen. Technieken gebruiken om de ruimte in de containers zo groot mogelijk te maken.

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Markeermiddelen in magazijnen gebruiken

  Containers en containertags of producten etiketteren; markeer- en etiketteermiddelen in magazijnen gebruiken.

 • Goederen ontvangen

  De documentatie, het lossen en de toewijzing van goederen controleren aan de hand van het ontvangstbewijs van een leverancier of productie.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren

  De door managers in inrichtingen ontwikkelde efficiëntieplannen ten uitvoer leggen. Technieken, middelen en opleiding gebruiken om de efficiëntie van de werkplek te verbeteren.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Bestellingen selecteren voor verzending

  Selecterenvan bestellingen in magazijnen die bestemd zijn om te worden verzonden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat correcte nummers en soorten goederen worden geladen en verzonden. Producten labelen en merken zoals gevraagd.

 • Inventaris van magazijnen beheren

  Beheer van de inventaris van magazijnen en controle van de opslag en het vervoer van goederen uit het magazijn. Toezicht houden op transacties zoals verzenden, ontvangst en opbergen;

 • Instructies inzake voorraadbeheer volgen

  Artikelen stapelen volgens de ontvangen voorraadinstructies.

 • Pallets laden

  Vermogen om pallets op voertuigen op een veilige manier te laden en te lossen.

 • Controleren op beschadigde producten

  Identificeren van beschadigde producten en de situatie melden.

Optionele kennis en vaardigheden

apparatuur om barcodes te scannen gebruiken methoden voor goederenvervoer informatie organiseren teruggezonden producten afhandelen zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking verpakkingsvereisten analyseren schip-waloperaties uitvoeren verpakkingstechniek vereisten voor de verpakking van producten magazijnen reinigen verpakkingswerkzaamheden volgen goederen monteren breekbare voorwerpen hanteren transportbeheerconcepten toepassen magazijnbeheersystemen beheren toezicht houden op kwaliteitscontroles van voorraden klachten van klanten afhandelen veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen in een logistiek team werken samenwerken met collega’s verpakkingsmachines bedienen verpakkingsmateriaal beheren procedures toepassen om te verzekeren dat vracht voldoet aan de douanevoorschriften aanpassen aan veranderende situaties schriftelijke instructies volgen

Source: Sisyphus ODB