Beroep manager aquacultuur

Managers op het gebied van aquacultuur plannen, sturen en coördineren de productie van vis, schaal- en schelpdieren of andere vormen van aquatische organismen, zoals de marktgewassen, in grootschalige aquacultuurprojecten voor kweek en oogst, of voor vrijlating in zoet, brak of zout water. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kennis hebben over zoetwaterecosystemen

  Begrip van zoetwaterecosystemen.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Software voor de productieplanning van aquacultuur

  De werkingsbeginselen en het gebruik van software voor de planning van de productie van aquacultuur.

 • Beoordeling van groei

  De verschillende methoden die worden gebruikt om de groei van de belangrijkste geteelde soorten te evalueren.

 • Rangschikking van vissen

  De methode volgens welke vissen worden ingedeeld op basis van hun verschillende kenmerken: soort, formaat, kwaliteit en gesteldheid.

 • Voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur

  De technieken voor het aanzetten van kuitschieten, het kuitschieten op nesten en het strippen met behulp van geschikte technieken voor specifieke soorten vis, weekdieren, schaaldieren en andere soorten. De milieubeheersing bij het kuitschieten, het gebruik van hormonen voor het aanzetten tot voortplanting en het verzamelen van reproductiemateriaal door genetische selectie.

 • Visvangstmethoden

  Kennis van moderne visserijmethoden.

 • Kweeksystemen voor schelpdieren

  Technische ontwerpbeginselen van de kweeksystemen voor schelpdieren, zoals beuglijn, Bouchot, suspensiecultuur, tafels en bodemcultuur.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Ontwerpbeginselen van inperkingssystemen

  De ontwerpelementen van verschillende inperkingssystemen, zoals kooien, hokken, vijvers en tanks.

 • Effecten van veeteelt en oogst op aquatische hulpbronnen

  Inzicht hebben in de effecten van veeteelt en oogst op aquatische hulpbronnen, vis, weekdieren en schaaldieren.

 • Kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op aquacultuurproducten

  Kwaliteitsregelingen, labels rouge, ISO-systemen, HACCP-procedures, biologische/organische status, traceerbaarheidslabels.

 • Contingentieplannen bij ontsnappingen

  De te volgen procedures voor het geval er ontsnappingen zijn uit kooisystemen.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

Vaardigheden

 • Ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven

  Opleiding ter plaatse in aquacultuurvoorzieningen, door middel van instructie en demonstratie van vaardigheden. Verstrekken, implementeren en begeleiden van een opleidingsontwikkelingsplan.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Aquatische producten leveren volgens specificaties van de klant

  Aquatische producten leveren volgens specificaties van de klant met volledig begrip voor de eisen van de klant.

 • Milieubeheerplannen van boerderijen controleren

  Het identificeren van milieu-aanduidingen en -richtlijnen die betrekking hebben op een bepaald bedrijf en het opnemen van hun eisen in het planningsproces van de boerderij. Toezicht houden op de uitvoering van het bedrijfsmilieubeheerplan en tijdschema's beoordelen.

 • Visziekten beheersen

  De symptomen van visziekten vaststellen. Passende maatregelen nemen om de gediagnosticeerde aandoeningen te behandelen of te elimineren.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Toezien op behandeling van afvalwater

  Toezien op de behandeling van afvalwater volgens de milieuwetgeving.

 • Productievoorspellingen vergelijken met feitelijke resultaten

  De productievoorstelling analyseren en de afwijking van de verwachte resultaten beoordelen.

 • Toezien op aquacultuurvoorzieningen

  Toezicht houden op aquacultuurvoorzieningen en vaststellen wat de behoeften aan apparatuur zijn. Inzicht hebben in de tekeningen, plannen en ontwerpprincipes van verschillende inperkingssystemen voor aquacultuurapparatuur.

 • Voedingsschema's voor waterdieren opstellen

  Passende acties ondernemen voor het opstellen van voedingsschema’s voor waterdieren, rekening houdend met kweekbeperkingen, voederschema’s voor vissen opstellen, het eetgedrag van dieren controleren en geautomatiseerde voedersystemen bedienen.

 • Gebruik van hulpmiddelen bij de productie controleren

  Het gebruik van middelen zoals voedsel, zuurstof, energie en water in het productieproces observeren en controleren.

 • Klein tot middelgroot bedrijf beheren

  De organisatorische, financiële en dagelijkse werking van een kleine tot middelgrote onderneming beheren.

 • Beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen

  Ontwikkelen van een beheerplan om de risico's van plagen, roofdieren en ziekten te verminderen. Toezicht houden op de uitvoering van het plan, met name de maatregelen ter voorkoming van ziekten, in de gehele aquacultuurvoorziening.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren

  Het groeitempo en de biomassa van gecultiveerde vissoorten controleren, rekening houdend met de sterfte. Het groeitempo berekenen en voorspellen. De sterfte monitoren en beoordelen.

 • Gezondheidsprogramma’s ontwikkelen voor aquatisch kweekmateriaal

  Ontwikkelen van een gezondheids- en welzijnsprogramma voor de aquatische hulpbronnen in kweek, in overleg met de specialist op het gebied van de gezondheid van de vis

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Voorraadproductie van aquatische middelen beheren

  Opstellen van een spreadsheet voor veeproductie en een voederbudget (voer, groei, biomassa, sterfte, FCR, oogst). De veeproductie opvolgen en onderhouden.

 • Contingentieplannen voor ontsnapte exemplaren implementeren

  Contigentieplannen uitvoeren voor kooionstnappingen. Handelingen voor het vangen van ontsnapte vissen uitvoeren.

 • Toezien op afvalverwijdering

  Toezien op de verwijdering van biologisch afval en chemisch afval volgens de voorschriften.

 • Werk van teams en individuen plannen

  Werk van teams en individuen plannen Beoordeel het werk van teams en individuele personen. Feedback geven aan teams en personen over uitgevoerde werkzaamheden. Ondersteuning en begeleiding van personen en teams. Het opstellen van werkinstructies voor nieuwe taken.

Optionele kennis en vaardigheden

in ploegen werken marketing- en verkoopplannen opstellen productiepotentieel van sites beoordelen samenwerken met dierdeskundigen marketingprincipes technische documentatie aanleveren programma’s inzake voedselveiligheid ontwikkelen documentatie voor internationale zendingen klaarmaken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren kweekstrategieën voor aquacultuur ontwikkelen verschillende communicatiekanalen gebruiken waterbehandelingen uitvoeren operationele transportproblemen oplossen verkoop van levende producten organiseren traceerbaarheid in de voedingssector controlesysteem voor documentatie opzetten in ongunstige weersomstandigheden werken marktonderzoek uitvoeren onafhankelijke operationele besluiten nemen strategieën voor aquacultuur ontwikkelen personeelsevaluaties organiseren in de buitenlucht werken productie van plankton anatomie van vissen

Source: Sisyphus ODB