Beroep manager archiefbeheer

Archiefbeheerders zorgen voor de zorg en het behoud van een culturele instelling en de archieven daarin. Archiefbeheerders, curatoren en conservatoren spelen een zeer belangrijke rol in de zorg voor de instelling en alle collecties daarbinnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Collectiebeheer

  Het proces voor de beoordeling, selectie en levenscyclus van de hulpbronnen om een samenhangende verzameling te creëren en te bevorderen in overeenstemming met de behoeften van de gebruikers of afnemers. Inzicht in het wettelijk depot voor de toegang tot publicaties op lange termijn.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

 • Kunstcollecties

  De verscheidenheid aan schilderijen, beeldhouwwerken, prenten, tekeningen en andere werken die collecties vormen in een museum, en toekomstige nieuwe collecties die interessant zijn voor een museum of kunstgalerij.

 • Conservatietechnieken

  Procedures, instrumenten, technieken, materialen en chemische stoffen die worden gebruikt voor conservering en archivering.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op activiteiten

  Toezicht houden op alle activiteiten van een artistieke organisatie.

 • Museumcollecties documenteren

  Registrators houden zich bezig met het documenteren en registreren van museumcollecties. ‘Documenteren’ betekent onder meer informatie bijhouden over de toestand, oorsprong en materialen van een voorwerp en over alle bewegingen van het voorwerp binnen het museum zelf of wanneer het in bruikleen wordt gegeven.

 • Conservatieplan voor collectie opstellen

  Een uitgebreid overzichtsprogramma op hoog niveau voor de verzameling van gegevens opstellen.

 • Toezicht houden op de museumomgeving

  De omgevingsomstandigheden van een museum controleren en noteren, voor wat betreft de opslag evenals de tentoonstellingsfaciliteiten. Zorg ervoor dat een aangepast en stabiel klimaat wordt gegarandeerd.

 • Administratie uitvoeren

  Administratief werk verrichten en public relations verzorgen.

 • Omgaan met moeilijke eisen

  Een positieve houding blijven bewaren ten opzichte van nieuwe en uitdagende eisen zoals de interactie met kunstenaars en de omgang met kunstvoorwerpen. Werken onder druk, zoals het omgaan met last minute veranderingen in tijdschema's en financiële beperkingen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Toezicht houden op de verplaatsing van artefacten

  Toezicht uitoefenen op elke beweging van museumartefacten en hun beveiliging garanderen.

 • Risicobeheer voor kunstwerken uitoefenen

  Een registrator bepaalt de risicofactoren voor een kunstcollectie en matigt deze. Tot de risicofactoren voor kunstwerken behoren vandalisme, diefstal, plagen, noodsituaties en natuurrampen. Het is de verantwoordelijkheid van een registrator om strategieën te ontwikkelen en uit te voeren om deze risico’s tot een minimum te beperken.

 • Hoge eisen voor het onderhoud van collecties opleggen

  Hoge kwaliteitsnormen voor opvang vastleggen en in stand te houden, vanaf de verwerving tot en met het behoud en de weergave.

 • Raad geven over het uitlenen van kunstwerken voor tentoonstellingen

  In samenwerking met curatoren en beheerders van musea evalueert een registrator de staat van kunstvoorwerpen voor expositie- of kredietdoeleinden. De registrator beslist ook of een kunstwerk bestand is tegen de stress van de reis of het handboek.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Culturele verschillen op het vlak van tentoonstellingen respecteren

  Culturele verschillen in acht te nemen bij het creëren van artistieke concepten en tentoonstellingen. Samenwerken met internationale kunstenaars, curatoren, musea en sponsors.

Optionele kennis en vaardigheden

begrotingsbeginselen archieven beheren software voor collectiebeheer een collectie bestuderen gedetailleerde inventaris van een collectie opstellen verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten operationele activiteiten coördineren kunstgeschiedenis tentoonstellingen presenteren medewerkers begeleiden kunstkwaliteit evalueren projectinformatie over tentoonstellingen verstrekken digitale archieven beheren staat van een voorwerp beoordelen kunststukken behandelen

Source: Sisyphus ODB