Beroep manager divisie wegtransport

Divisiemanagers op het gebied van wegtransport handhaven de controle van processen met betrekking tot voertuigen, personeel, klanten, routes en contracten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Wetgeving inzake wegvervoer

  Beschikken over kennis van de regelgeving voor het wegvervoer op regionaal, nationaal en Europees niveau op het gebied van veiligheid en milieu.

Vaardigheden

 • Beheer op zich nemen

  Beheer op zich nemen om te zorgen voor een efficiënte en verantwoorde planning en beheer van middelen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Vervoersroutes opstellen

  Vervoersroutes opstellen door routes toe te voegen of te verwijderen, wijzigingen aan te brengen in de routefrequentie en het transportbereik van routes te wijzigen. Routes aanpassen door de vervoerstijd van een route te verlengen, capaciteit toe te voegen tijdens drukke periodes (of de capaciteit te verminderen tijdens perioden van geringe passagiersaantallen), de vertrektijden aan te passen wegens wijzigingen in omstandigheden langs de route, en dit steeds met een efficiënt gebruik van middelen en het nastreven van een optimale relatie met klanten.

 • Toenaderingsstrategieën voor reizigers ontwikkelen

  Toenaderingsstrategieën en diensten aanbieden aan diverse en achtergestelde groepen.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Financieringsmiddelen beheren

  Budgetten en financiële middelen monitoren en controleren voor een bekwaam beheer ten aanzien van bedrijfsmanagement.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Transportvloot coördineren

  Coördineren van en toezicht houden op de transportvloot in al zijn verkeersfuncties; het dienstverleningsniveau handhaven terwijl de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Mobiliteitsprogramma’s ontwikkelen

  Nieuwe mobiliteitsprogramma's en -strategieën ontwikkelen en bestaande mobiliteitsprogramma’s en -strategieën verbeteren door de doeltreffendheid ervan te vergroten.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Personeel beheren

  Werknemers in dienst nemen en opleiden om hun waarde voor de organisatie te verhogen. Dit omvat een reeks activiteiten op het gebied van personeelszaken, het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en processen om een ondersteunend werkklimaat voor werknemers te creëren.

 • Vervoerskosten analyseren

  Transportkosten, serviceniveau en beschikbaarheid van uitrusting identificeren en analyseren; advies geven en preventieve/correctieve maatregelen toepassen.

 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen

  Zo nodig onmiddellijke operationele besluiten nemen, rekening houdend met de omstandigheden en de relevante procedures en wetgeving. Alleen bepalen welke optie het beste is voor een specifieke situatie.

 • Patronen in wegverkeer analyseren

  De meest efficiënte verkeerspatronen en piektijden bepalen om de planning efficiënter te maken.

 • Focussen op reizigers

  Veilig en tijdig vervoeren van reizigers naar hun bestemming. Een gepaste klantendienst aanbieden; de reizigers informeren in geval van onverwachte situaties of andere incidenten.

 • Studies inzake stedelijk transport ontwikkelen

  Onderzoeken van de demografische en ruimtelijke kenmerken van een stad met het oog op de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsplannen en strategieën.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen

  Uitwerken en implementeren van plannen om de efficiëntie te verhogen en afval te verminderen tijdens logistieke operaties.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Bedrijfsvloot beheren

  De bedrijfsvloot beheren en onderhouden door uitrusting te selecteren, eenheden in te schakelen, onderhoud uit te voeren en kosten te beheren.

 • Een team leiden

  Zorgen voor duidelijke en effectieve communicatiekanalen over alle afdelingen binnen de organisatie en ondersteunende functies heen, zowel intern als extern, zodat het team op de hoogte is van de normen en doelstellingen van de afdeling/bedrijfseenheid. De vereiste disciplinaire en klachtenprocedures toepassen om ervoor te zorgen dat een eerlijke en consistente aanpak van het beheer van prestaties consistent wordt bereikt. Assisteren in het wervingsproces en het managen, trainen en motiveren van medewerkers om hun potentieel te bereiken/te overtreffen met behulp van effectieve prestatiebeheertechnieken. Stimuleren en ontwikkelen van een teamethiek onder alle medewerkers.

 • Onderzoeken inzake klantendienst analyseren

  Analyseren van de resultaten van door passagiers/klanten uitgevoerde onderzoeken; analyseer de resultaten om trends te identificeren en conclusies te trekken.

 • Communiceren met belanghebbenden om te anticiperen op een toename in de vraag naar vervoer

  Communiceren met de stadsdiensten en de evenementenorganisaties om te anticiperen op een toename van de vraag naar vervoer, teneinde de normen voor de dienstverlening van de klant in stand te houden en verstoringen te voorkomen.

Source: Sisyphus ODB