Beroep manager energieproductiebedrijf

Managers van energieproductiebedrijven oefenen toezicht uit op de werkzaamheden in elektriciteitscentrales die energie produceren en vervoeren. Zij coördineren de productie van energie in de installatie en houden toezicht op de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de netwerken en systemen voor de transmissie en distributie van energie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiënte productiemethoden, de coördinatie van mensen en middelen.

 • Kernenergie

  De opwekking van elektrische energie door middel van het gebruik van kernreactoren, door de vrijkomende energie van kernen van atomen in reactoren om te zetten in warmte. Deze warmte genereert vervolgens stoom, die een stoomturbine kan aanvoeren voor het opwekken van elektriciteit.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

Vaardigheden

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Energiedistributieschema's aanpassen

  De procedures voor de distributie van energie controleren om te beoordelen of de energievoorziening moet worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van veranderingen in de vraag en deze veranderingen in het distributieschema opnemen. Ervoor zorgen dat de wijzigingen worden nageleefd.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Richtsnoeren voor productie opstellen

  Ontwerpprocedures en richtlijnen opstellen om ervoor te zorgen dat fabrikanten en overheden voldoen aan overheids- en industriële voorschriften op zowel internationale als binnenlandse markten.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Noodevacuatieplannen beheren

  Snel en veilig noodevacuatieplannen monitoren.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren

  Definiëren en beschrijven van de criteria aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit wordt gemeten voor fabricagedoeleinden, zoals internationale normen en fabricagevoorschriften.

 • Energieprijzen voorspellen

  De energiemarkt en externe factoren analyseren die van invloed kunnen zijn op trends op de energiemarkt om de prijsontwikkeling voor energie- en nutsconsumptie te voorspellen.

 • Trends op de energiemarkt analyseren

  Gegevens analyseren die van invloed zijn op de beweging van de energiemarkt en contact onderhouden met de belangrijke stakeholders binnen de energiesector om nauwkeurige voorspellingen te doen en de meest voordelige acties uit te voeren.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Elektriciteitsopwekking coördineren

  De huidige vraag naar elektriciteitsopwekking meedelen aan werknemers en faciliteiten die actief zijn in de elektriciteitsopwekking om ervoor te zorgen dat de opwekking van elektriciteit dienovereenkomstig kan worden verhoogd of verlaagd.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Productiebeleid ontwikkelen

  Het ontwikkelen van het beleid en procedures in een fabriek, zoals het werkgelegenheidsbeleid of de veiligheidsprocedures.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers opleiden nieuw personeel in dienst nemen zorgen voor herstellingen aan apparatuur systeem voor elektriciteitstransmissie beheren naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen elektriciteitsmarkt reageren op nucleaire noodsituaties elektriciteit automatische machines controleren strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen bescherming tegen straling naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren verwijdering van radioactieve stoffen controleren personeel werven dienstroosters opstellen elektrische generatoren toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren

Source: Sisyphus ODB