Beroep manager energievoorziening

Managers op het gebied van energievoorziening coördineren het energieverbruik in een organisatie en streven ernaar om beleid ten uitvoer te leggen met het oog op een grotere duurzaamheid en minimalisering van de kosten en de gevolgen voor het milieu. Zij monitoren de vraag naar en het gebruik van energie, en ontwikkelen verbeteringsstrategieën en doen onderzoek naar de meest voordelige energiebron voor de behoeften van de organisatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Elektriciteitsverbruik

  De diverse factoren die een rol spelen bij berekening en schatting van het elektriciteitsverbruik in een woonhuis of bedrijfspand, evenals de wijzen waarop het elektriciteitsverbruik kan worden verminderd of zuiniger met elektriciteit kan worden omgegaan.

 • Energieprestaties van gebouwen

  Factoren die bijdragen tot een lager energieverbruik van gebouwen. De bouw- en renovatietechnieken die worden gebruikt om dat doel te bereiken. Wetgeving en procedures voor de energieprestaties van gebouwen.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Energie-efficiëntie

  Gebied van informatie over de vermindering van het gebruik van energie. Het omvat de berekening van het energieverbruik, het verstrekken van certificaten en ondersteunende maatregelen, het besparen van energie, het verminderen van de vraag, het aanmoedigen van een efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

Vaardigheden

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Energieaudit uitvoeren

  Het energieverbruik systematisch analyseren en evalueren om de energieprestatie te verbeteren.

 • Energieprestatiecontracten opstellen

  Voorbereiden en herzien van contracten waarin de energieprestatie wordt beschreven, met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

 • Energieverbruik analyseren

  Het totale energieverbruik van een bedrijf of een instelling evalueren en analyseren door de behoeften ten aanzien van operationele processen te evalueren en door de oorzaken van overtollig verbruik te identificeren.

 • Richtsnoeren voor productie opstellen

  Ontwerpprocedures en richtlijnen opstellen om ervoor te zorgen dat fabrikanten en overheden voldoen aan overheids- en industriële voorschriften op zowel internationale als binnenlandse markten.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

 • Productiebeleid ontwikkelen

  Het ontwikkelen van het beleid en procedures in een fabriek, zoals het werkgelegenheidsbeleid of de veiligheidsprocedures.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen

  Het verstrekken van informatie en advies aan cliënten over de wijze waarop een energie-efficiënt verwarmingssysteem in hun woning of kantoor kan worden gehandhaafd en over de mogelijke alternatieven.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Duurzaam beheer promoten

  Bijdragen aan planning en beleidsontwikkeling ten behoeve van duurzaam beheer, met inbegrip van input in milieu-effectbeoordelingen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Energiebehoeften vaststellen

  De aard en hoeveelheid van de benodigde energie in een gebouw of een faciliteit vaststellen om de meest voordelige, duurzame en kosteneffectieve energiediensten voor een consument te bieden.

 • Businesscases uitwerken

  Verzamelen van relevante informatie om tot een goed geschreven en goed gestructureerd document te komen dat het traject van een bepaald project weergeeft.

 • Innovatief infrastructuurontwerp promoten

  Tijdens de coördinatie van een engineeringproject de ontwikkeling van een infrastructuur promoten die innovatief en duurzaam is, in overeenstemming met de nieuwste ontwikkelingen in het veld.

 • Advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen

  Personen of organisaties advies geven over methodes waarmee zij hun verbruik van nutsvoorzieningen, zoals warmte, water, gas elektriciteit, kunnen verminderen, zodat zij geld kunnen besparen en duurzame praktijken kunnen integreren.

 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren

  Definiëren en beschrijven van de criteria aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit wordt gemeten voor fabricagedoeleinden, zoals internationale normen en fabricagevoorschriften.

 • Duurzame energie promoten

  Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en warmteopwekkingsbronnen bij organisaties en individuen promoten, om te werken aan een duurzame toekomst en de verkoop van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals uitrustingen voor zonne-energie, aan te moedigen.

 • Personeel helpen groeien

  Werknemers begeleiden om te voldoen aan de verwachtingen van de organisaties op het gebied van productiviteit, kwaliteit en het behalen van het doel. Doeltreffende feedback geven via de erkenning en beloning van werknemers, in samenwerking met de manager personeelszaken, zoals vereist.

 • Energiebeheer van installaties uitvoeren

  Bijdragen aan de ontwikkeling van doeltreffende strategieën voor energiebeheer en ervoor zorgen dat deze duurzaam zijn voor de gebouwen. Gebouwen en voorzieningen evalueren om na te gaan waar verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van energie-efficiëntie.

 • Energiebeleid ontwikkelen

  Ontwikkelen en onderhouden van de strategie van een organisatie met betrekking tot haar energieprestatie.

Optionele kennis en vaardigheden

contractenrecht onderhoud van apparatuur verzekeren onderzoeksvoorstellen schrijven zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren concepten voor energiebesparing ontwikkelen gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen trends op de energiemarkt analyseren technologieën voor hernieuwbare energie defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen met leveranciers over voorwaarden onderhandelen betalingen voor nutsvoorzieningen berekenen met leveranciers over verbetering onderhandelen energiemarkt gasmarkt industriële verwarmingssystemen advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen industriële uitrusting inspecteren energieneutraal ontwerp van gebouwen wetenschappelijke verhandelingen schrijven samenwerken aan internationale energieprojecten gasverbruik

Source: Sisyphus ODB