Beroep manager gebouwbeheer en installaties

Vastgoedbeheerders (Facilitair managers) voeren zowel strategische planning uit als routinematige operationele planning met betrekking tot het beheer en onderhoud van gebouwen. Zij controleren en beheren gezondheids- en veiligheidsprocedures, houden toezicht op het werk van aannemers, plannen en behandelen onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, brandveiligheid en -beveiliging, houden toezicht op de schoonmaakactiviteiten van gebouwen, de nutsinfrastructuur en zijn verantwoordelijk voor het ruimtebeheer.

Manager gebouwbeheer en installaties: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager gebouwbeheer en installaties

 • Verantwoordelijk voor het (technisch) onderhoud en beheer van bijv. bedrijfspanden en woningen.
 • Schrijven van beleid omtrent vastgoedbeheer in de organisatie/gemeente.
 • Opstellen van plannen voor het vastgoedbeheer in de organisatie/gemeente.
 • Vaststellen van prijzen van woonruimtes en andere panden.
 • Regelen van verhuur/onderhoud van woonruimtes en andere panden.
 • Onderhandelen met betrokken partijen over de huurprijs, het onderhoud en het beheer van het pand.
 • Afsluiten van contracten met betrokken partijen.

Gerelateerde beroepen onroerend goed

 • Beleggingsadviseur

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Faciliteitenbeheer in de organisatie

  Beginselen en methoden van facilitair management in individuele organisaties, beste praktijken, gevolgen voor het management van uitbestede diensten en diensten in eigen beheer en de belangrijkste soorten contractuele relaties in facilitair management en innovatieprocedures

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Contracten controleren voor gerelateerde onderhoudswerkzaamheden

  De contractdiensten voor activiteiten zoals ongediertebestrijding, sneeuw- of afvalverwijdering bewaken en herzien en toezicht houden op de werkzaamheden van aannemers die dergelijke diensten leveren.

 • Facilitaire diensten beheren

  Een variëteit van diensten gebruiken zoals catering, schoonmaken, onderhoud of beveiliging, afhankelijk van de prioriteiten en behoeften van de klant. Beheren van alle aannemers die facilitaire diensten leveren en ervoor zorgen dat deze diensten op tijd en volgens de hoogste kwaliteitsnormen worden geleverd.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Bouwkundige systemen inspecteren

  Inspecties van gebouwen en bouwsystemen zoals loodgieterswerk of elektrische systemen om de naleving van wetgeving en voorschriften te bevestigen.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Facilitaire diensten promoten

  De marktontwikkelingen en de behoeften van organisaties beoordelen om uw diensten op het gebied van faciliteitenbeheer proactief aan klanten te promoten.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Onderhoudswerkzaamheden beheren

  Toezicht houden op de onderhoudswerkzaamheden, ervoor zorgen dat het personeel de procedures volgt en zorgen voor routinematige en periodieke renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

 • Energiebeheer van installaties uitvoeren

  Bijdragen aan de ontwikkeling van doeltreffende strategieën voor energiebeheer en ervoor zorgen dat deze duurzaam zijn voor de gebouwen. Gebouwen en voorzieningen evalueren om na te gaan waar verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van energie-efficiëntie.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Beleid inzake faciliteitenbeheer plannen

  In overeenstemming met de strategie van de organisatie procedures voor het beheer van installaties in het leven roepen, passende middelen in kaart brengen en belangrijke verantwoordelijkheden vaststellen en de risico’s beperken bij het verwezenlijken van de doelstellingen inzake het beheer van de installaties.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Ruimtebenutting beheren

  Toezicht houden op het ontwerp en de ontwikkeling van een plan voor de toewijzing van ruimte en faciliteiten, dat gebaseerd is op de behoeften en prioriteiten van de gebruiker.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Toezicht houden op het budget van facilitaire diensten

  De uitgaven en inkomsten uit het leveren van de voorzieningen voor het beheer van de faciliteiten beheren en controleren en ervoor zorgen dat de werkzaamheden binnen de voorziene begroting worden uitgevoerd.

 • Zorgen voor de inspectie van faciliteiten

  Een regelmatig inspectiesysteem plannen en in stand houden om ervoor te zorgen dat de faciliteiten geschikt zijn voor het doel en om gevaren en verdere risico's te voorkomen.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen

  Onderhoudsactiviteiten plannen voor het onderhoud van gebouwen, systemen en diensten die in openbare of particuliere gebouwen worden ingezet, afhankelijk van de prioriteiten en behoeften van de klant.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Naleving van de geluidsnormen waarborgen

  Ervoor zogen dat gebouwen, wegen, luchtverkeer en evenementen voldoen aan lokale, nationale of internationale geluidsnormen en voorschriften om overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

Optionele kennis en vaardigheden

personeel aanwerven inkoopactiviteiten beheren veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie beheer van de leveringsketen energiemarkt arbeidswet contacten leggen met veiligheidsautoriteiten contractenrecht oplossingen voor problemen creëren energieprestaties van gebouwen planlezen boekhouding noodevacuatieplannen beheren automatisering in gebouwen omgaan met grote incidenten

Source: Sisyphus ODB