Beroep manager industriële productie

Industriële productiemanagers houden toezicht op de activiteiten en de middelen die nodig zijn voor industriële installaties en productielocaties, met het oog op een soepel verloop van de activiteiten. Zij stellen het productieschema op door de behoeften van de klanten te combineren met de middelen van de productie-installatie. Zij organiseren de reis van de binnenkomende grondstoffen of halffabricaten in de installatie tot een eindproduct wordt geleverd door het coördineren van voorraden, opslagplaatsen, distributie en ondersteunende activiteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie

  Preventieve en interventionele methoden die in de schoonmaakindustrie worden gebruikt ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en derden.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

Vaardigheden

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Financieringsmiddelen beheren

  Budgetten en financiële middelen monitoren en controleren voor een bekwaam beheer ten aanzien van bedrijfsmanagement.

 • Samenwerken met industriële professionals

  Relaties aangaan met ingenieurs, geologen, hydrologen en hydrogeologen en andere industriële professionals.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Richtsnoeren voor productie opstellen

  Ontwerpprocedures en richtlijnen opstellen om ervoor te zorgen dat fabrikanten en overheden voldoen aan overheids- en industriële voorschriften op zowel internationale als binnenlandse markten.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Materiële middelen controleren

  Controleren of alle gevraagde middelen zijn geleverd en in goede staat verkeren. De juiste persoon of personen op de hoogte brengen van problemen met betrekking tot technische en materiële middelen.

 • Productieschema aanpassen

  Aanpassen van de planning met het oog op een permanente verplaatsing.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Toezien op de productievoorwaarden

  Toezicht houden op de productieprocessen en alle middelen voorbereiden die nodig zijn om een efficiënte en continue productiestroom in stand te houden.

 • Kwaliteitsnormen opstellen

  In samenwerking met managers en kwaliteitsdeskundigen een reeks kwaliteitsnormen vaststellen om de naleving van de voorschriften te waarborgen en bij te dragen tot de verwezenlijking van de behoeften van de klanten.

 • Hulpbronnen beheren

  Het personeel, de machines en de apparatuur beheren om de resultaten van de productie te optimaliseren, in overeenstemming met het beleid en de plannen van de onderneming.

 • Toezicht houden op montagewerkzaamheden

  Het geven van technische instructies aan bandwerkers en het controleren van de vooruitgang die zij boeken om aan de kwaliteitsnormen te voldoen en om na te gaan of de in het productieplan vastgestelde doelstellingen zijn bereikt.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Gevolgen van industriële activiteiten beoordelen

  Gegevens analyseren om de impact van industriële activiteiten op de beschikbaarheid van hulpbronnen en de kwaliteit van het grondwater te ramen.

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal inspecteren kwaliteit van grondstoffen controleren productieniveaus aanpassen businessplannen opstellen productie inplannen leveranciersrisico’s beoordelen industriële software productiebeleid ontwikkelen vooruitgang naar streefdoelen analyseren productieprocessen analyseren voor verbetering strategieën voor toeleveringsketens analyseren kwaliteitscriteria voor productie definiëren kwaliteit van producten op een productielijn controleren

Source: Sisyphus ODB